Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Ho Kok Kee

Dr Ho Kok Kee
Dr Ho Kok Kee
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1975
  • MRCOG (UK) 1984
  • FAMS (O&G) 1988
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Teochew