Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Koh Chung Fai

Dr Koh Chung Fai
Dr Koh Chung Fai
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • M Med (O&G) (Singapore)
  • FAMS (O&G)
  • HMDP Fellow in Gynaecologic Oncology, Gynaecological Cancer Unit, RPAH, University of Sydney
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Specialist Accreditation in O & G, Singapore Medical Council
 • Licensed Ultrasound and CO2 laser surgery, Health Science Authority
 • Registered Colposcopist, SCCPS
 • Laparoscopic Surgery Training by Dr. Kurt Semm