Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lek Swee Chew Sandy

Dr Lek Swee Chew Sandy
Dr Lek Swee Chew Sandy
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (U of UNSW, Australia) 1973
  • MRCOG (RCOG, United Kingdom) 1978
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English