Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lien Lian Sze

Dr Lien Lian Sze
Dr Lien Lian Sze
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • MRCOG (UK)
  • FICS (USA)
  • FAMS (O&G)
  • FRCOG (UK)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin