Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lim May Li

Dr Lim May Li
Dr Lim May Li
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery, University of Queensland, 1993)
  • MRCOG (Member of Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, London, 2000)
  • DFFP (Diploma in Family Planning & Reproductive Health, London, 1997)
  • FRANZCOG (Fellow of Royal Australian & New Zealand College of Obstetricians & Gynaecologists, 2008)
  • Certificate of Completion of Training In Obstetrics & Gynaecology (UK, 2007)
  • Certificate in Special Skills Module in Maternal Medicine (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, London, 2006)
  • Certificate in Special Skills Module in Preparing for Obstetric Leadership on the Labour Ward (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, London, 2007)
  • FAMS (Fellow of Academy of Medicine, Singapore, 2012)
  • Graduate Diploma in Healthcare Management and Leadership (Singapore Management University, 2012)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English