Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lim Teck Beng

Dr Lim Teck Beng
Dr Lim Teck Beng
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • M Med (O&G) (Singapore)
  • FRCOG (UK)
  • FAMS (O&G)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Tamil
  • Teochew