Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Ng Shwu Yong Esther

Dr Ng Shwu Yong Esther
Dr Ng Shwu Yong Esther
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (University of Singapore, Singapore) 1980
  • M Med (O&G) (NUS, Singapore) 1986
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English