Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tan Yin Yin

Dr Tan Yin Yin
Dr Tan Yin Yin
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (NUS, Singapore) 1987
  • MRCOG (RCOG, United Kingdom) 1993
  • M Med (O&G) (NUS, Singapore) 1993
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

Dr Tan Yin Yin ၏ က်န္းမာေရးေဆာင္းပါးမ်ား

မွ်ေ၀ထားသည့္ေဆာင္းပါးမေတြ႕ပါ။