Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Wee H L Dolly

Dr Wee H L Dolly
Dr Wee H L Dolly
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Newcastle Upon Tyne)
  • MRCOG (UK)
  • M Med (O&G)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Teochew