Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Yap Hui Ann Christine

Dr Yap Hui Ann Christine
Dr Yap Hui Ann Christine
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1991
  • MRCOG (UK) 1995
  • M Med (O&G) (Singapore) 1996
  • MRACOG (Aust) 1996
  • FRANZCOG 1999
  • FAMS (O&G) 2000
  • FRCOG 2009
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • 1991 MBBS National University of Singapore
 • 1995 MRCOG Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (UK)
 • 1996 MMed National University of Singapore
 • 1996 MRACOG Royal Australian College of Obstetricians and Gynaecologists
 • 1999 FRANZCOG Royal Australian & New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists
 • 1999 FAMS (O&G) Academy of Medicine, Singapore
 • Register of Specialists, Singapore
 • 2009 FRCOG Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (UK)
 • 1993-1996 Obstetrics and Gynaecology Residency, National University Hospital
 • 1996-1998 Obstetrics and Gynaecology Advanced Training, Singapore General Hospital
 • 1998-1999 Visiting Research Fellow, University of Leeds, United Kingdom
 • 1998-1999 Research Registrar, Leeds General Infirmary, United Kingdom
 • 1999-2005 Obstetrics and Gynaecology Consultant, Singapore General Hospital
 • 2005-Present Women's Health and Fertility Centre

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • 1986 President's Scholarship Public Service Commission
 • 1991 Jane Prize in Paediatrics National University of Singapore
 • 1998 Health Manpower Development Ministry of Health
 • 1998 Service Quality Award Singapore General Hospital
 • 2001 Young Investigator's Award Singapore General Hospital (Medical)
 • 2001 Service Quality Award Singapore General Hospital
 • 2002 Best Poster Prize (Surgical) Singapore General Hospital
 • 2003 Poster Prize (Runner-up) Obstetrical & Gynaecological Society of Singapore
 • 2003 Service Quality Award Singapore General Hospital
 • 2004 Service Quality Award Singapore General Hospital