Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Foo Kian Fong

Dr Foo Kian Fong
Dr Foo Kian Fong
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ကင္ဆာဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS - National University of Singapore, 1983
  • Fellowship of the Royal Australian College of General Practice - FRACGP Australia, 1992
  • Master of Medicine - M Med (Int Med) - National University of Singapore, 1997
  • Membership of the Royal College of Physicians - MRCP (UK) London, 1997
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Foo obtained his Masters in Internal Medicine and was Member of the Royal College of Physicians (UK) in 1997. He started training in medical oncology in 1998. He completed his advanced training and was certified specialist in 2001. He had a one-year stint as a Fellow at the Peter McCallum Cancer Institute in Melbourne where he underwent training in gastrointestinal cancers from 2001 to 2002.
 • Dr Foo Kian Fong is a Senior Consultant of Medical Oncology at Parkway Cancer Centre. He was previously a Senior Consultant in the Department of Medical Oncology at the National Cancer Centre as well as a clinical teacher in Medicine at the National University of Singapore. Dr Foo is a member of the American Society of Clinical Oncologist, European Society of Medical Oncologists and the Hong Kong College of Physicians. He served as a committee member of the Singapore Society of Oncology in 2000 and 2003 and was a member of Pharmacy and Therapeutic Committee of the National Cancer Centre from 2004 to 2008.
 • Dr. Foo’s clinical interests are in gastrointestinal cancers.