Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Foo Kian Fong

Dr Foo Kian Fong
Dr Foo Kian Fong
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ကင္ဆာဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore
  • Fellow of the Royal Australian College of General Practitioners, Australia
  • Master of Medicine (Internal Medicine), National University of Singapore
  • Member of the Royal College of Physicians, UK
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Foo Kian Fong is a medical oncologist at Mount Elizabeth Hospitals and Gleneagles Hospital, Singapore.
 • His clinical interests are in gastrointestinal cancers.
 • He started training in medical oncology in 1998, completed his advanced training, and was a certified specialist in 2001. He had a one-year stint as a Fellow at the Peter McCallum Cancer Institute in Melbourne where he underwent training in gastrointestinal cancers from 2001 to 2002.
 • Dr Foo was previously a senior consultant in the department of medical oncology at the National Cancer Centre.
 • He was also a former clinical teacher in medicine at the National University of Singapore.
 • He is a member of the American Society of Clinical Oncologist, European Society of Medical Oncologists and the Hong Kong College of Physicians.
 • He served as a committee member of the Singapore Society of Oncology in 2000 and 2003, and was a member of Pharmacy and Therapeutic Committee of the National Cancer Centre from 2004 – 2008.