Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lim Hwee Yong

Dr Lim Hwee Yong
Dr Lim Hwee Yong
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ကင္ဆာဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MB BCh BAO
  • BMedSci
  • American Board Int Med (USA)
  • American Board Hematology (USA) American Board Med Onc (USA)
  • FAMS (Medical Oncology)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Lim Hwee Yong is a medical oncologist practising at Novena Cancer Centre, Mount Elizabeth Novena Hospital, where he provides specialised and personalised care for cancer patients.
 • Dr Lim is also a visiting consultant medical oncologist at National Cancer Centre Singapore. He received his medical doctor degree from University College Dublin, National University of Ireland. He did his postgraduate training in Internal Medicine at the University of Hawaii and Hematology and Medical Oncology training at Huntsman Cancer Institute, University of Utah. Dr. Lim currently hold the American Board Certification for Internal Medicine, Hematology and Medical Oncology. Upon return to Singapore in 2010, Dr. Lim joins the National Cancer Centre Singapore as a consultant medical oncologist and was a visiting oncologist to the Changi General Hospital, Singapore. He leads and participates actively in various important research involving various gastro-intestinal and hepato-biliary cancers as well as neuroendocrine tumour research. He was part of the peptide receptor radionuclide therapy workgroup that helped establish this new form of treatment for neuroendocrine tumours in Singapore. While in National Cancer Centre Singapore, he chairs the blood transfusion committee and is a member of the clinical trials steering committee. He was also the principle investigator of multiple research projects including multiple projects that was awarded the prestigious National Medical Research Council of Singapore grant funding.
 • Dr. Lim is actively involved in the education of doctors, medical students and nurses. He is a member of the Medical Oncology Residency Advisory Board that review and advise on medical oncology training structure and serve as examiner for medical oncologist trainee exit exams. He has published in international journals, authored book chapter and serve as an editor for the book Neuroendocrine Tumours. He teaches medical students from Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore and Duke-National University of Singapore, as well as oncology and palliative care nurses.
 • Dr. Lim is the President of the Singapore Society of Oncology from 2012 to 2013. He is a founding member of the Singapore Hepatopancreatobiliary Association. Dr. Lim is also a member of American Society of Clinical Oncologist, American Society of Hematology, American Medical Association, American College of Physicians, European Society of Medical Oncologist and Singapore Medical Association.