Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Oon Chong Jin

Dr Oon Chong Jin
Dr Oon Chong Jin
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ကင္ဆာဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Master of Arts , Cambridge University ( M.A. Cantab.,) 1964
  • Bachelor of Medicine and Surgery (M.B. B. Chir, Cambridge University, 1964)
  • Fellow of the Royal College of Physicians, London(FRCP) .specialist in Internal Medicine.
  • Doctor of Medicine , Cambridg
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Oon is an inventor with 5 industrial patents on hepatitis B products.
 • He was the Principal Investigator for the World health Organisation and International Agency for Research in Cancer to study the prevention of Liver Cancer by Hepatitis B vaccine.
 • He was the principal investigator.
 • Research and Development of a Hepatitis B Vaccine.
 • Hepatitis and Liver Cancer Research, Dept of Clinical Research, Ministry of Health, Singapore General Hospital.
 • Author of book "A cancer vaccine that transformed Singapore and the World' (2 Oct 2010)

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • Consultant, Adviser and Principal Investigator, to Ministry of Health Singapore for National Hepatitis B
 • Vaccine program and prevention of liver diseases and Liver cancer.