Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr See Hui Ti

Dr See Hui Ti
Dr See Hui Ti
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ကင္ဆာဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, UK
  • Member of the Royal College of Physicians, UK
  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK
  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Medical Oncology)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr See Hui Ti is a medical oncologist at Mount Elizabeth Hospitals and Gleneagles Hospital, Singapore.
 • Having registered with the General Medical Council in the UK in 1996, Dr See worked at the Queen Elizabeth Hospital in Birmingham, UK, before continuing her internal medicine training at the Singapore General Hospital.
 • Dr See was awarded the HMDP fellowship in 2002 after completing advanced oncology training at the National Cancer Centre.
 • From 2003 – 2004, she furthered her training in medical oncology at the M.D. Anderson Cancer Center in Houston, Texas.
 • She was previously a consultant in medical oncology at the National Cancer Centre, as well as a visiting consultant at the KK Women’s and Children’s Hospital, specialising in adult breast and gynaecologic cancers.
 • Dr See is a member of the International Gynaecologic Cancer Society, American Society of Clinic Oncology, and the Singapore Medical Association.
 • She served as an executive committee member of the Singapore Society of Oncology from 2001 – 2007.