Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Zee Ying Kiat

Dr Zee Ying Kiat
Dr Zee Ying Kiat
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ကင္ဆာဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Mandarin