Mount Elizabeth Mount Elizabeth
  • Mount Elizabeth
Dr Leong Swan Swan

Dr Leong Swan Swan

Make an Appointment

အထူးျပဳဘာသာရပ္

ကင္ဆာဆိုင္ရာေဆးပညာ

Languages

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin, Teochew