Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Fan Foo Tang Richard

Dr Fan Foo Tang Richard
Dr Fan Foo Tang Richard
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • မ်က္စိေရာဂါေဗဒ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS
  • FRCS (Ophth) (Glasg) 1980
  • FAMS (Ophthalmology)
  • FRCOphth (UK)
  • FRCSEd (Ophthalmology) 1998
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • Postgraduate Training/ Appointments:
 • Ophthalmic Trainee, Ministry of Health, Singapore General Hospital (1977 - 1980)
 • Resident, Moorfields Eye Hospital, London (April 1980 - April 1981)
 • Registrar, (1981-1984) Singapore General Hospital
 • Senior Registrar, (1984-1986) Singapore General Hospital
 • Visiting Fellow, Massachusetts Eye & Ear Infirmary, Harvard University, Boston, USA (20 Mar - 29 Oct 1985)
 • Research Fellow, Eye Research Institute of Retina Foundation, Boston, Massachusetts, USA (23 Feb 28 Oct 1985)
 • Fellow, Tennent Institute of Ophthalmology, Western Infirmary, University of Glasgow, Scotland (29 Oct -2 Nov 1985)
 • Visiting Fellow, Addenbrookes Hospital, Cambridge, England (28 Nov 1985 - 23 Feb 1986)
 • Consultant Ophthalmologist, Singapore General Hospital (April 1986)
 • Head, Dept of Ophthalmology, Tan Tock Seng Hospital (Oct 1988 - Sept 1990)
 • Senior Consultant, Singapore National Eye Centre (1991)
 • Senior Consultant and Head, Dept of Ophthalmology, Singapore General Hospital (Sept 1990 -Sept 1992)
 • Consultant Ophthalmologist (private practice), Mount Elizabeth Medical Centre w.e.f. Sept 1992
 • Founding member, SNEC Medical Board, Singapore National Eye Centre, 1991-2000
 • External Examiner for Final M.Sc. (Ophthalmology) University Kerbangsaan Malaysia, Kuala Lumpur for 1996 and 1998
 • President, Singapore Society of Ophthalmology, 1988-1989
 • Awarded Fellowship, Royal College of Surgeons of Edinburgh, 1998
 • Awarded Singapore National Eye Centre Mentor Award, September 2012
 • Member, Board of Trustees, Asia Cornea Foundation since 2012
 • Achievements and Accolades:
 • Examiner, Conjoint Examinations for Masters of Medicine in Ophthalmology, University of Singapore and the Fellowship of the Royal of Surgeons of Edinburgh, 1991-1998
 • Panel of External Examiners for the Fellowship in Ophthalmology, Royal College of Surgeons of Edinburgh, FRCS
 • Medical Board, Singapore National Eye Centre, 1992 - 2001
 • Board of Assessors and member, Advanced specialty training committee in Ophthalmology, Graduate
 • School of Medicine studies, National University of Singapore 1991-1998
 • Member, Advisory Committee on Ophthalmology to Ministry of Health 1999
 • Appointment to National Panel of Medical Experts (Ophthalmology) for Subordinate Courts Mediation Service 2001
 • Member, National Committee on Ophthalmology, Ministry of Health 2002-2003
 • Chairman, National review Committee on Diabetic Retinopathy 2002-2003
 • President, Singapore Association of the visually handicapped, 1996-2002
 • Elected Ophthalmology representative, Medical Advisory Board, Mount Elizabeth Hospital, Singapore (2007-2009, 2009 - 2011 and 2013)