Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Heng Lee Suan

Dr Heng Lee Suan
Dr Heng Lee Suan
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • မ်က္စိေရာဂါေဗဒ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • M Med (Ophth)
  • FRCSEd (Ophth)
  • FCOphth (UK)
  • FAMS (Singapore)
  • American Academy of Ophthalmology
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Clinical Fellow in Ophthalmology
 • Princess Alexandra Eye Pavilion, Edinburgh
 • Tennet Eye Institute, Glasgow
 • Glaucoma Fellowship at Sydney Eye Hospital
 • Eye Physician & Surgeon, Mt Elizabeth & Gleneagles Hospitals