Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lee Yoon Chiang Kelvin

Dr Lee Yoon Chiang Kelvin
Dr Lee Yoon Chiang Kelvin
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • မ်က္စိေရာဂါေဗဒ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (NUS, Singapore) 2000
  • M Med (Ophth) (NUS, Singapore) 2004
  • MRCSEd (RCS, Edinburgh, United Kingdom) 2004
  • FAMS (Ophth) (Academy of Medicine, Singapore) 2008
  • FRCSEd (Ophth) (RCS, Edinburgh, United Kingdom) 2008
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English