Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lim Lee Hooi

Dr Lim Lee Hooi
Dr Lim Lee Hooi
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • မ်က္စိေရာဂါေဗဒ
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin