Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Phongprapatana Piyah

Dr Phongprapatana Piyah
Dr Phongprapatana Piyah
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • မ်က္စိေရာဂါေဗဒ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (London)
  • Dip (Ophth)
  • FRCSEd (Ophth)
  • FAMS (Ophth)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Teochew