Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Chew Swee Chiok Bruce

Dr Chew Swee Chiok Bruce
Dr Chew Swee Chiok Bruce
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • မ်က္ႏွာႏွင့္ေမးရိုးခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • BDS 1977,
  • MDS 1982,
  • FAMS (Singapore) 1988
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English