Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Ho Kok Sen

Dr Ho Kok Sen
Dr Ho Kok Sen
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • မ်က္ႏွာႏွင့္ေမးရိုးခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • BDS (Singapore)
  • MDS (Oral & Maxillofacial Surgery) (Singapore)
  • FRACDS (Australia)
  • FAM (Singapore)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Hokkien
  • Mandarin
  • Teochew

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dental Implants, Wisdom Teeth Surgery, Jaw Surgery, Jaw Joint (TMJ) Disorders, Dental Assessment.
 • Dr. Ho Kok Sen is an Oral & Maxillofacial Surgeon with Specialist Dental Group. He obtained his dental and specialty training in Oral & Maxillofacial Surgery from the National University of Singapore. Dr. Ho is a fellow of the Royal Australasian College of Dental Surgeons and the Academy of Medicine Singapore.
 • He is an Adjunct Senior Lecturer at the National University of Singapore where he is involved in the teaching of undergraduates and postgraduates. In addition, Dr. Ho is mentor, lecturer and examiner to students in the Graduate Diploma in Dental Implantology course at the National University of Singapore.
 • Dr. Ho received extensive training in dental implantology, orthognathic (jaw) surgery, maxillofacial trauma and dentoalveolar surgery during his basic and advanced specialty training. He has lectured at conferences, published articles in professional journals and has conducted hands-on and observational courses for dentists in Singapore, Thailand, Hong Kong, India and Indonesia.
 • For his efforts during the SARS crisis, Dr. Ho was awarded the Medal of Commendation by the President of the Republic of Singapore at the 2003 National Day Awards.
 • Dr. Ho has a special interest in dental implants, jaw surgery, bone grafting and complex extractions.

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • National University of Singapore Awards
 • 1993 - 1994 Drs Tay & Partner Dental Surgeons - Silver Medal
 • 1994 - 1995 Dept. of Oral Maxillofacial & Surgery - Gold Medal
 • 1994 - 1995 University Gold Medal
 • 1996 - 1997 Terrell Medal
 • 1996 - 1997 Lee Kuan Yew Gold M