Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Loh Hong Sai

Dr Loh Hong Sai
Dr Loh Hong Sai
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • မ်က္ႏွာႏွင့္ေမးရိုးခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • BDS (Singapore),
  • MDS (Oral & Maxillofacial Surgery) Singapore,
  • FDSRCPS (Glasgow),
  • FDSRCS (Edinburgh),
  • FAMS (Singapore)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Loh was the Professor and Head of Dept of Oral & Maxillofacial Surgery, National University of Singapore from 1980 -1998. He was also the Dean of the Faculty of Dentistry ,National University of Singapore from 1986 -1995. Professor Loh specialised skills ranges from wisdom teeth surgery to complex oral & maxillofacial reconstruction.