Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lee Soon Tai

Dr Lee Soon Tai
Dr Lee Soon Tai
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အရိုးခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1977
  • FRCS (Gen Surg) (Glasg) 1982
  • FRCSEd (Gen Surg) 1982
  • M Med (Gen Surg) (Singapore) 1982
  • FAMS (Orth Surg) 1986
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Teochew