Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lee Yew Chung Peter

Dr Lee Yew Chung Peter
Dr Lee Yew Chung Peter
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အရိုးခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • FRCSEd
  • MCh.(Orth Surg) (Liverpool)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin