Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Oh Chia Chiang Derrick

Dr Oh Chia Chiang Derrick
Dr Oh Chia Chiang Derrick
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အရိုးခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • FRCS (Edin)
  • M Med (Ortho Surg) (Singapore)
  • FRCSEd (Ortho Surg)
  • FAMS (Ortho)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္