Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Han Hong Juan

Dr Han Hong Juan
Dr Han Hong Juan
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • နား၊ ႏွေခါင္းႏွင့္ ေလျပြန္ဆိုင္ရာ ေရာဂါေဗဒ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore
  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, United Kingdom
  • Master of Medicine (Otorhinolaryngology), National University of Singapore
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Hokkien
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Han Hong Juan is an ear, nose and throat (ENT) surgeon practising at Mount Elizabeth Hospital, Singapore. His main clinical interests include the surgical management of snoring and obstructive sleep apnoea, as well as voice and swallowing disorders. He is also a trained robotic and laser surgeon, and was part of the pioneering team of surgeons that started transoral robotic surgery in Singapore.
 • Dr Han works closely with respiratory physicians to treat all aspects of obstructive sleep apnoea, and speech pathologists to treat voice and swallowing disorders. He also has a keen interest in the treatment of nasal allergies and nasal obstruction to facilitate nasal breathing.
 • Dr Han graduated from the National University of Singapore in 1998. He completed his specialty training in otorhinolaryngology and earned his Master of Medicine (Otorhinolaryngology) from the National University of Singapore. Dr Han graduated top of his cohort and was awarded a Distinction and the Singapore Academy of Medicine’s Gold Medal in otorhinolaryngology.
 • Dr Han went on to obtain the Ministry of Health‘s Health Manpower Development Plan (HMDP) award to subspecialise in sleep surgery at Stanford University and laryngology at the University of Pittsburgh Medical Centre (UPMC).
 • Prior to private practice, Dr Han was also Chief of Sleep Surgery and Director of the Voice Clinic in the Department of Otolaryngology at the Singapore General Hospital (SGH). He held the positions of Adjunct Assistant Professor at the Duke-NUS Graduate Medical School and Senior Clinical Lecturer at the National University of Singapore (NUS) Yong Loo Lin School of Medicine.
 • Dr Han practised for 20 years in the public sector and was awarded the Singapore General Hospital Heart of Gold award in 2016 and the CEO Service award in 2017 for his excellence in patient care.
 • Dr Han continues to serve as a visiting consultant to Singapore General Hospital where he continues to train young ENT surgeons of the future.

Clinic Photos