Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr John A B

Dr John A B
Dr John A B
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • နား၊ ႏွေခါင္းႏွင့္ ေလျပြန္ဆိုင္ရာ ေရာဂါေဗဒ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • FRCS (Glasgow)
  • FAMS (Singapore)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Tamil
  • Teochew

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Studied under renowned skull base surgeon, Dr. Anthony Chessman, at Royal National ENT Institute, London & renowned endoscopic sinus surgeon, Dr Ian Mackay, at the Charing Cross & Brompton Hospitals in London.
 • Trained in open approaches & minimally invasive techniques of anterior skull base surgery & infunctional and aesthetic nose surgery.
 • Appointed Head of Tan Tock Seng Hospital ENT Department from 1995 to 1998.
 • Developed successful programs in Rhinology, Laryngology & Audiology, for the hospital.
 • Opened private practice in 1998 at Mount Elizabeth Medical Center & Hospital (largest private practice medical facility in Singapore).
 • Appointed Visiting Consultant ENT Services, Alexander Hospital w.e.f. 15th July 2006.

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • MBBS (Singapore), FRCS (Glasgow), FAMS (Singapore)
 • Fellow American Academy of Otolaryngology, Head & Neck Surgery
 • Graduated University of Singapore in 1982
 • Attended Naval Diving Unit Republic of Singapore Attended National Service from 1983 to 1984 (treat ENT diving related problems)
 • Became a Singapore Ministry of Health ENT Trainee in 1985
 • Trained at Singapore General Hospital (largest hospital in Singapore) from 1985-1989
 • Completed ENT Traineeship in 1989, obtained ENT Surgical Fellowship from Glasgow 1989 to 1993
 • Managed skull base conditions along with neurologists and neurosurgeons at Tan Tock Seng Hospital (2nd largest hospital in Singapore), and sinus & nasal problems with the chest physicians & rheumatologists
 • Awarded the ENT Rhinology (nose & sinus conditions) Ministry of Health S'pore
 • Training Fellowship in London in 1993. Subspecialized in endoscopic sinus surgery & surgery of the anterior skull base
 • ENT representative in the Medical Board of Mount Elizabeth Hospital.
 • Committee member & the private practice representative in the Singapore Society of Otolaryngology, Head & Neck Surgery
 • Committee member in the Academy of Medicine Singapore's, Chapter of ENT Head & Neck Surgeons
 • Co-Chairman, Medical Standards Review Committee for Parkway Hospitals (Mount Elizabeth, Gleneagles & East Shore Hospital), Singapore