Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Soh Boon Keng Kevin

Dr Soh Boon Keng Kevin
Dr Soh Boon Keng Kevin
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • နား၊ ႏွေခါင္းႏွင့္ ေလျပြန္ဆိုင္ရာ ေရာဂါေဗဒ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Singapore
  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK
  • Fellow of the Royal COllege of Surgeons in Glasgow, UK
  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay
  • Mandarin
  • Tamil
  • Teochew

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Kevin Soh is an ear-nose-throat (ENT) specialist practising at Mount Elizabeth Hospital, Singapore. He specialises in disorders and tumours of the nose, ear and throat, as well as snoring and sleep apnoea in adults and children.
 • Dr Soh has special training in endoscopic sinus surgery, balloon sinuplasty, allergy management, robotic surgery, computer-aided navigation surgery, microdebrider surgery, coblation surgery, head and neck surgery, and laser and minimally invasive surgery.