Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tan Kim Siang Luke

Dr Tan Kim Siang Luke
Dr Tan Kim Siang Luke
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • နား၊ ႏွေခါင္းႏွင့္ ေလျပြန္ဆိုင္ရာ ေရာဂါေဗဒ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore
  • Fellowship of the Royal College of Surgeons of England, UK
  • Master of Medical Science, University of Dundee, Scotland, UK
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Luke Tan is a ear, nose and throat (ENT) surgeon practising at Mount Elizabeth Hospital, Singapore. His clinical expertise includes the treatment of ear, nose and throat conditions, as well as allergies and head and neck cancer. He has a particular interest in thyroid surgery.
 • Dr Tan attained his Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery at the National University of Singapore in 1988. After completing basic surgery training at the Singapore General Hospital (SGH) and the National University Hospital (NUH), Dr Tan pursued specialist trainng in otolaryngology (ENT) in the United Kingdom. He was subsequently admitted as a fellow of the Royal College of Surgeons of England, UK.
 • Dr Tan has been actively involved in research. He was awarded a Master of Medical Science at the University of Dundee in Scotland, UK for his research on laryngeal cancer, which is a tumour that develops in the voice box.