Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Chua Jun Jin

Dr Chua Jun Jin
Dr Chua Jun Jin
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ရုပ္ျပင္အစားထိုးခြဲစိတ္ပညာ
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Japanese
  • Mandarin
  • Teochew