Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Bose Pushpa

Dr Bose Pushpa
Dr Bose Pushpa
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • စိတ္ေရာဂါပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (U of Delhi, India) 1962
  • DPM (Psych) (RCPsych, United Kingdom) 1973
  • MRANZCP (Psych) (RANZCP, Australia) 1973
  • FAMS (Psych) (Academy of Medicine, Singapore) 1979
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English