Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Low Bee Lee

Dr Low Bee Lee
Dr Low Bee Lee
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • စိတ္ေရာဂါပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1982,
  • M.Med (Psy) (Singapore) 1989,
  • FAMS (Psych) 1995
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin