Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tay Liam Kai

Dr Tay Liam Kai
Dr Tay Liam Kai
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • စိတ္ေရာဂါပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore),
  • Med (Psychiatry) (Singapore),
  • FAMS (Psych) 1993
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Teochew

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • M.B.B.S (Singapore) 19 June 1982
 • Med (Psychiatry) (Singapore) 17 October 1988
 • Fellowship in the Clinical Sciences in the Center of Anxiety & Depression, University of Washington Medical Center - 13 November 1991 (Seattle, Washington)
 • Visiting Fellow, University of Washington, School of Medicine - 1990 - 1991
 • FAMS (Psych) 1993

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • President of Singapore Psychiatric Associate (1994)
 • Treasurer - Singapore Association of Mental Health