Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tang Kok Foo

Dr Tang Kok Foo
Dr Tang Kok Foo
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • M Sc (Nuclear Med)(UK)
  • MRCP (UK)
  • FAMS
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin