Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Yeow Yew Kim

Dr Yeow Yew Kim
Dr Yeow Yew Kim
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1975
  • M Med (Int Med) (Singapore) 1980
  • FAMS
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin