Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

ကင္ဆာ

 • ကင္ဆာေရာဂါ

  Mount Elizabeth Hospital, Orchard Road, Singapore

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ေသြးေရာဂါဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကေလးကင္ဆာေရာဂါဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း စုစည္းထားၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ သူနာျပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီပူးေပါင္းကာ အေကာင္းဆံုးကုသမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကင္ဆာကုထံုးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုးမ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း၊ စံခ်ိန္မီ ယာယီေ၀ဒနာသက္သာေစေသာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ကုသမႈရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစပါသည္။

 • ကင္ဆာေရာဂါစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္း

  cancer-doctor-xrays_v2

  စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးအစားမွာ အူမႀကီးကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ၿပီး အသက္ ၅၀ ေက်ာ္လာသူမ်ားအား အူမႀကီးကင္ဆာေရာဂါ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းအႀကံေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ အူမႀကီးကင္ဆာေရာဂါသည္ ေရာဂါႏုစဥ္မွာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ေရာဂါႏုစဥ္မွာ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါက ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Mount Elizabeth ၂၄ နာရီ လူနာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ေသာ +65 6653 6284 ကို ဆက္သြယ္ေခၚဆို ႏိုင္ပါသည္။

  ေသြးအတြင္း Alpha-fetoprotein စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း၊ PSA စစ္ေဆးျခင္း၊ CA-125 စစ္ေဆးျခင္း၊ ၀မ္းအတြင္း ေသြးပါမပါစစ္ေဆးျခင္း

  အထက္ပါေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္အတူ အျခားစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရာဂါႏုစဥ္ ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏုိင္ပါသည္။ faecal occult blood စစ္ေဆးျခင္းသည္ ၀မ္းအတြင္း ေသြးပါမပါကို သိရွိေစႏုိင္ၿပီး က်န္ေသာေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ားျဖစ္သည့္ Alpha-fetoprotein စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း၊ PSA စစ္ေဆးျခင္း၊ CA-125 စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါသေကၤတ ရွိမရွိကို သိရွိေစႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါ ကင္ဆာေရာဂါစစ္ေဆးမႈနည္းလမ္းမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ တရား၀င္ အႀကံျပဳထားေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေသးပါ။

  အူမႀကီးအတြင္းမွန္ေျပာင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း၊ အူမႀကီးအတြင္းပံုရိပ္ေဖာ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

  အထက္ပါစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အူမႀကီးအတြင္း၌ ကင္ဆာေရာဂါအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အလံုးအက်ိတ္ (အသားသီး/အသားလံုး စသည္) ရွိမရွိကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။

  ခရုပတ္ေခြပံုစံ စြမ္းအင္ႏွိမ့္ CT ရိုက္ျခင္း

  အထက္ပါစစ္ေဆးမႈကို အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါရွိမရွိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ကာလၾကာရွည္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားအား စစ္ေဆးရာတြင္ အသံုးျပဳရေလ့ရွိသည္။

  ရင္သားဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း

  ရင္သားကင္ဆာေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ရင္သားအတြင္းတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အလံုးအက်ိတ္ရွိမရွိကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးလိုသည့္အခါ ရင္သားဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

  ရင္သား MRI ရိုက္ျခင္း

  ရင္သား MRI ရုိက္စစ္ေဆးျခင္းသည္ စံခ်ိန္မီစစ္ေဆးမႈတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း ရင္သားကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိမရွိကို မွန္းဆရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

  သားအိမ္ေခါင္းခၽြဲစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လိင္အဂၤါၾကြက္ႏို႔ပိုးစစ္ေဆးျခင္း

  သားအိမ္ေခါင္းခၽြဲစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သားအိမ္ေခါင္းတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာဆဲလ္မ်ားရွိမရွိ (သို႔) ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ရွိမရွိကို သိရွိႏုိင္သည္။ လိင္အဂၤါၾကြက္ႏို႔ပိုးသည္လည္း သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လိင္အဂၤါၾကြက္ႏို႔ပိုးရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါပိုးျပန္႔ပြားမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ေရာဂါကို ေစာလ်င္စြာသိရွိေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

  ေမြးလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ တယ္လီေဗးရွင္းဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း

  အထက္ပါစစ္ေဆးမႈသည္ ပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ သားဥအိမ္ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ သားအိမ္ အတြင္းနံရံ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ သားဥအိမ္ႏွင့္ သားအိမ္ကို တယ္လီေဗးရွင္းဓာတ္မွန္ ရိုက္လိုေသာအခါ ေမြးလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ တယ္လီေဗးရွင္းဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္းကို အသံုးျပဳသည္။

  လူနာႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေရာဂါလကၡဏာ၊ အသံုးျပဳသည့္ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈနည္းပညာႏွင့္ အသားစစစ္ေဆးျခင္းနည္းပညာမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါကို တိတိက်က် စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

  ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ အလံုးအက်ိတ္ရွိမရွိ ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးလိုေသာအခါ ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳရေလ့ ရွိသည္။ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳရေလ့ရွိသည့္ ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာမ်ားမွာ ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း (X Ray)၊ ကြန္ျပဴတာ ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း (CT)၊ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း (MRI)၊ ပိုစီထရြမ္ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း (PET)ႏွင့္ တယ္လီေဗးရွင္း ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း (USG) စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

  ကင္ဆာေရာဂါဟု အတိအက်ေျပာႏုိင္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ အသားစယူစစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္းသည္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ေမာ္လီက်ဴးအဆင့္အထိ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္လည္း ကင္ဆာေရာဂါေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ DNA စစ္ေဆးျခင္း၊ သၾကားဓာတ္ပမာဏ စစ္ေဆးျခင္း၊ အဆီပမာဏစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အသားဓာတ္ပမာဏစစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 • ကင္ဆာေရာဂါကုသမႈနည္းလမ္းမ်ား

  Radiation therapy machine for cancer treatment

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွ ကင္ဆာအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ေဆးသြင္းကုသျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း စသည့္ ကင္ဆာေရာဂါကုသသည့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေလ့လာထားေသာ ကင္ဆာအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးေနေသာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

  ကင္ဆာေဆးျဖင့္ကုသျခင္း

  • ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးျခင္းကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းျပဳလုပ္ျခင္း
  • ခြဲစိတ္ကုသျခင္း (သို႔) ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးျခင္းတို႔ကို အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကိဳ ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္း

  ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္း

  • ကင္ဆာက်ိတ္၏ သံုးဖက္ျမင္ပံုရိပ္အတိုင္း အတိအက် ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္း
  • ေရဒီရိုသတၱိၾကြပစၥည္းကို ကင္ဆာက်ိတ္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းကုသျခင္း
  • ကင္ဆာက်ိတ္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ပံုမွန္ဆဲလ္မ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကို ပမာဏနည္းနည္းျဖင့္ အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား ခြဲေပးျခင္း
  • ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္း (IGRT)
  • ေျပာင္းလဲလာေသာ ကင္ဆာက်ိတ္အရြယ္အစားအလိုက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျပင္းအား ထိန္းညွိေျပာင္းလဲကုသျခင္း (IMRT)
  • အလြန္ေသးငယ္ၿပီး တိတိက်က်ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကင္ဆာက်ိတ္ေနရာအား စြမ္းအားျမင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပး ကုသျခင္း
  • ကင္ဆာက်ိတ္ေနရာအား ဓာတ္ေရာင္ျခည္တိတိက်က်ထိေအာင္ ခ်ိန္ရြယ္ၿပီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ပမာဏ နည္းနည္းျဖင့္ အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား ခြဲေပးျခင္း

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ အမ်ားဆံုးကုသေပးေနရေသာ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးအစားမ်ား

  • ရင္သားကင္ဆာ
  • သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ
  • အူမႀကီးကင္ဆာ
  • အဆုတ္ကင္ဆာ
  • ဆီးအိမ္ကင္ဆာ
  • ေသြးကင္ဆာ (လူကီးမီးယား) (leukaemia)
  • ေသြးကင္ဆာ (ျပန္ရည္အိတ္ကင္ဆာ) (lymphoma)
  • ေက်ာက္ကပ္ကင္ဆာ
  • အသံအိုးကင္ဆာ
  • အသည္းကင္ဆာ
  • ႏွာေခါင္းကင္ဆာ
  • သားဥအိမ္ကင္ဆာ
  • မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ကင္ဆာ
  • ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ
  • အစာအိမ္ကင္ဆာ
  • သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာ
 • Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ရရွိႏိုင္ေသာ ကင္ဆာေရာဂါကုသသည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား

  ၀မ္းတြင္းအေျမွးပါးျဖတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ HIPEC

  အစာအိမ္၊ အူသိမ္၊ အူမႀကီးႏွင့္စအို၊ အသည္း၊ သရက္ရြက္၊ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ စသည့္ ၀မ္းဗိုက္တြင္းအဂၤါအစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ၀န္းရံကာကြယ္ေပးထားသည့္ ၀မ္းတြင္းအေျမွးပါးတြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေပၚျခင္းကို ၀မ္းတြင္းေျမွးကင္ဆာ ဟုေခၚသည္။ ၀မ္းတြင္းေျမွးကင္ဆာေရာဂါသည္ ၀မ္းတြင္းအေျမွးပါးတြင္ အစျပဳျဖစ္ေပၚႏုိင္သကဲ့သို႔ အျခား ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ကင္ဆာေရာဂါမွ ၀မ္းတြင္းအေျမွးပါးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိၿပီးလည္း ျဖစ္ေပၚ ခံစားရႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အူမႀကီးကင္ဆာ၊ အစာအိမ္ကင္ဆာ၊ သားဥအိမ္ကင္ဆာႏွင့္ အူအတက္ကင္ဆာ ေရာဂါတို႔ ျဖစ္ေပၚခံစားရေသာအခါ ၀မ္းတြင္းအေျမွးပါးသို႔ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိၿပီး ၀မ္းတြင္းေျမွးကင္ဆာ ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ေရာဂါအဆင့္ျမင့္ေသာ အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာေရာဂါမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးပြားအဂၤါ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားတြင္ ၂၅ % ခန္႔သည္ ၀မ္းတြင္းေျမွးကင္ဆာေရာဂါကို ပူးတြဲျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ကင္ဆာေရာဂါ အဆင့္ ၄ သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ကင္ဆာေ၀ဒနာရွင္မ်ားတြင္လည္း ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား၌ ၀မ္းတြင္းေျမွး ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေပၚခံစားရေလ့ရွိသည္။

  ၀မ္းတြင္းအေျမွးပါးျဖတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အပူခ်ိန္ျမွင့္၍ ၀မ္းတြင္းေျမွးအတြင္း ကင္ဆာေဆးသြင္းကုသျခင္းတုိ႔သည္ ၀မ္းတြင္းေျမွးကင္ဆာေရာဂါကို ကုသရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိလာေသာ ပူးတြဲကုသမႈ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၀မ္းတြင္းေျမွးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကင္ဆာအလံုးအက်ိတ္ကို ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ၿပီးေသာအခါ အပူခ်ိန္ ၄၂ ဒီဂရီရွိေသာ အေျခအေနတြင္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ကင္ဆာေဆးရည္ကို ၀မ္းဗိုက္အတြင္းသို႔ မိနစ္ ၉၀ ၾကာ ထည့္သြင္း ကုသျခင္းျဖစ္သည္။ ကင္ဆာေဆးရည္မ်ားကို ကင္ဆာျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ တိုက္ရိုက္ထည့္သြင္း ကုသျခင္းအားျဖင့္ ၀မ္းတြင္းေျမွးမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ က်န္ရွိေနေသာ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ ေသဆံုး သြားေစရန္ အခြင့္အေရး ရရွိေစပါသည္။

  ၀မ္းဗိုက္တြင္းကင္ဆာေရာဂါရွိၿပီး ၀မ္းတြင္းေျမွးသို႔ ကင္ဆာဆဲလ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသူမ်ားတြင္ ၀မ္းတြင္းေျမွးျဖတ္ထုတ္ ကုသျခင္းႏွင့္ အပူခ်ိန္ျမွင့္၍ ၀မ္းတြင္းေျမွးအတြင္း ကင္ဆာေဆးသြင္းကုသျခင္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ ေသာအခါ အသက္ရွင္သန္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္ကာလကို ၂ ဆ အထိ တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အူမႀကီးကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ၿပီး ၀မ္းတြင္းေျမွးသို႔ ကင္ဆာဆဲလ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသူမ်ားကို အပူခ်ိန္ျမွင့္၍ ၀မ္းတြင္းေျမွးအတြင္း ကင္ဆာေဆးသြင္း ကုသမႈျပဳလုပ္လိုက္ေသာအခါ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူနာမ်ားသည္ ၅ ႏွစ္အထ္ိ ဆက္လက္အသက္ရွင္ႏုိင္ၿပီး အခ်ိဳ႕လူနာမ်ားတြင္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ ထိေရာက္မႈရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယခင္ကုထံုးမ်ားျဖင့္ ကုသပါက အဆိုပါရလဒ္ကို ရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းေစေသာ အဆိုပါ အပူခ်ိန္ျမွင့္၍ ၀မ္းတြင္းေျမွးအတြင္း ကင္ဆာေဆးသြင္းကုသျခင္းကို တစ္ကမာၻလံုးမွ လက္ခံအသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ရွင္သန္မႈႏႈန္းႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းမႈႏႈန္း တိုးတက္လာေစေသာ ကုသမႈ နည္းလမ္းအျဖစ္ သက္ေသသာဓကမ်ား ရရွိထားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

  သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းခြဲစိတ္ကုသျခင္း

  သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းခြဲစိတ္ကုသျခင္းနည္းလမ္းသည္ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းတစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုကိုျဖစ္ေစ ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ကုသျခင္းျဖစ္သည္။ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းသည္ လိပ္ျပာပံုသ႑ာန္ရွိၿပီး လည္ပင္း၏ ေအာက္ေျခနားတြင္ တည္ရွိသည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဇီ၀ဓာတုျဖစ္စဥ္မ်ား ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညွိ ေပးသည့္ ေဟာ္မုန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းႀကီးၿပီး သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္ေသာေရာဂါမ်ားတြင္ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းခြဲစိတ္ကုသသည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရေလ့ရွိသည္။

  သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းတစ္ခုလံုး ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေနေသာေရာဂါအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ေတာ္သလို အသံုးျပဳရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါသည္ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းျဖစ္ေပၚေနလွ်င္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခ်ိဳ႕ကိုသာ ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်န္ရွိေနေသာ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိေစသည္။ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းတစ္ခုလံုးကို ခြဲစိတ္ ဖယ္ထုတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရမည္ဆိုလွ်င္ သိုင္းရြိဳက္၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္း အစားထိုးကုသမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ခံယူေပးရန္ လိုအပ္သည္။

  အရိုးကင္ဆာေရာဂါကုသနည္းမ်ား

  အရိုးႏွင့္တစ္ရွဴးေပ်ာ့မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္လွ်င္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အလြန္နည္းပါးသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း နည္းပါးသည့္အတြက္ အရိုးႏွင့္ တစ္ရွဴးေပ်ာ့မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို ကုသသည့္နည္းပညာမ်ားသည္ တိုးတက္မႈႏႈန္းေႏွးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အရိုးကင္ဆာေရာဂါအမ်ားစုတြင္ ေရာဂါျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျခတံ သို႔မဟုတ္ လက္တံအား ျဖတ္ေတာက္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိသည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ အရိုးကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား အတြက္ ေျခတံ/လက္တံ ျဖတ္ေတာက္မႈမရွိေစဘဲကုသႏုိင္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ အရိုးခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားရွိသည္။

  ေျခတံ/လက္တံ ျဖတ္ေတာက္မႈမရွိသည့္ အရိုးကင္ဆာေရာဂါကုသနည္းတြင္ ကင္ဆာဆဲလ္ရွိေနေသာ အရိုးအစိတ္အပိုင္းကို ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ၿပီး လစ္လပ္သြားေသာေနရာ၌ အျခားအရိုးတစ္ခုမွ အရိုးစမ်ားကိုယူကာ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းကုသေပးရသည္။ ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္လိုက္ရေသာ အရိုးကင္ဆာအစိတ္အပိုင္း၏ အရြယ္အစား ႀကီးမားေနလွ်င္ စတီးရိုး ထည့္သြင္းကုသရေလ့ရွိသည္။ ေျခတံ/လက္တံ ျဖတ္ေတာက္မႈမရွိသည့္ အရိုးကင္ဆာ ကုထံုးတြင္ ကင္ဆာေဆးသြင္းကုသျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္းတို႔ိကို မခြဲစိတ္မီျဖစ္ေစ၊ ခြဲစိတ္ၿပီးျဖစ္ေစ လိုအပ္သလို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း အသံုးျပဳရသည္။ ကင္ဆာေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အရိုးကင္ဆာေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား စသည့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အရိုးကင္ဆာေရာဂါကို ေအာင္ျမင္စြာ ကုသမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

  သားဥအိမ္ေအးခဲေစျခင္း

  သားဥအိမ္ေအးခဲေစျခင္းနည္းပညာသည္ ကင္ဆာေရာဂါကုသသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီး ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား ကင္ဆာေရာဂါကုသမႈခံယူရာတြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ရေသာ ကုသမႈနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါ၊ သားဥအိမ္ကင္ဆာ ေရာဂါႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးကင္ဆာေရာဂါမ်ားတြင္ ကင္ဆာေဆးသြင္း ကုသျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာအခါ လူနာ၏သားဥမ်ားအား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ကင္ဆာေဆးသြင္းကုသျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္း ခံယူၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တြင္ ကုသမႈၿပီးဆံုးေသာအခါ ရင္ေသြးမရႏုိင္ေတာ့သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သားဥအိမ္ေအးခဲေစျခင္းနည္းလမ္းသည္ သားဥအိမ္တစ္ရွဴးစမ်ားႏွင့္ မမ်ိဳးဥမ်ားကို ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မပ်က္ယြင္းေစဘဲ ေအးခဲေစလ်က္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကင္ဆာေဆးသြင္း ကုသျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္းမ်ား ျပည့္စံုေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခါ ေအးခဲသိမ္းဆည္းထားေသာ သားဥအိမ္တစ္ရွဴးႏွင့္ မမ်ိဳးဥမ်ားကို လူနာ၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးသည္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ျပန္လည္မထည့္သြင္းလိုေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပ သေႏၶေအာင္ေစေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရင္ေသြး ရေအာင္ ဖန္တီးယူႏုိင္သည္။ သားဥအိမ္ေအးခဲေစျခင္းနည္းလမ္းသည္ ကင္ဆာေရာဂါကုသမႈခံယူၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရင္ေသြးရယူႏုိင္ေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အသက္ငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားတြင္ အသံုး၀င္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

 • သင့္ကင္ဆာေရာဂါကုိ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွာ ကုသႏိုင္ပါသည္။

  Mount Elizabeth Hospital, Orchard Road, Singapore

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ လူနာမ်ားအား ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေရရွည္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါကုသမႈနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ထပ္မံသိရွိလိုပါက Parkway Cancer Centre ရွိ ကင္ဆာအထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ထံမွ သိရွိႏိုုင္ပါသည္။

  Parkway Cancer Centre တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေဆးအမႈထမ္းမ်ားမွ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကင္ဆာေရာဂါ ကုသမႈမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လူနာအတြက္ အေကာင္းဆံုးကုသမႈရလဒ္ရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ သုေတသန ျပဳလုပ္ထားၿပီးေသာ နည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ားထည့္သြင္းကာ ကုသမႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း