Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

ႏွလံုးေရာဂါ

 • ႏွလံုးေရာဂါ

  mount elizabeth novena hospital

  Mount Elizabeth ေဆးရံုသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈဌာနအသီးသီးကို တစ္ေနရာ တည္းရရွိေအာင္ စုစည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ေဆးရံုႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ႏွလံုး အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကို အႀကီးမားဆံုး စုစည္းေပးထားၿပီး ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕အဆင့္မီ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ ေဆးရံုႀကီးလည္း

  LVAD ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ ထည့္သြင္းကုသသည့္နည္းပညာကို စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ ပထမဆံုး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ ေဆးရံုမ်ားအနက္မွ ေဆးရံုတစ္ရံုျဖစ္ပါသည္။ ႏွလံုးအစားထိုး ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရေသာ လူနာမ်ားစြာကို အသက္ကယ္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ သက္တမ္းပိုရွည္ေအာင္လည္း ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

  ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ေခတ္မီခြဲစိတ္ကုသမႈနည္းစနစ္မ်ား၊ ႏွလံုးျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အတူ လိုအပ္ခ်က္မရွိေသာ ႏွလံုးက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ေစ်းႏႈန္းအာမခံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္

  price assurance programme banner

  ေစ်းႏႈန္းအာမခံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ႀကိဳတင္ အသိေပးထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္ထက္ပိုမိုကုန္က်မႈမရွိေစရန္ အာမခံေပးထားႏိုင္ပါသည္။

  ႏွလံုးေသြးေၾကာဓာတ္မွန္ရိုက္စစ္ေဆးျခင္း (Coronary Angiogram) လူနာ (၄) ေယာက္ခန္းတြင္ တစ္ညအိပ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၄,၈၈၆
  ေသြးေၾကာေထာက္ျပြန္ျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာျပဳျပင္ကုသျခင္း (Coronary Angioplasty) လူနာ (၄) ေယာက္ခန္းတြင္ တစ္ညအိပ္ကုသမႈခံယူျခင္းႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသခန္း (သို႔) အနီးကပ္ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရွဳခန္းတြင္ တစ္ညအိပ္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈခံယူျခင္းအပါအ၀င္
  သာမန္အရြယ္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေထာက္ျပြန္ (၁)ေခ်ာင္းႏွင့္ ေသြးေၾကာေထာက္ေဘာလံုး (၁)လံုး အသံုးျပဳလွ်င္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၂၁,၀၉၆
  သာမန္အရြယ္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေထာက္ျပြန္ (၂)ေခ်ာင္းႏွင့္ ေသြးေၾကာေထာက္ေဘာလံုး (၂)လံုး အသံုးျပဳလွ်င္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၂၇,၄၈၃
  သာမန္အရြယ္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေထာက္ျပြန္ (၃)ေခ်ာင္းႏွင့္ ေသြးေၾကာေထာက္ေဘာလံုး (၃)လံုး အသံုးျပဳလွ်င္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၃၃,၆၃၅

  စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

  • အထက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ခံစားရျခင္းမရွိသည့္ ပံုမွန္ ကုသမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
  • Mount Elizabeth (Orchard) ေဆးရံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူသည့္ ကိုယ္တုိင္ေငြအျပည့္အ၀ေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေၾကြး၀ယ္ကဒ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
  • ေဆးရံုမွသတ္မွတ္ထားသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈျပဳလုပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
  • အဆိုပါေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဆးရံုအခန္းအသံုးျပဳမႈကုန္က်စရိတ္၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈကုန္က်စရိတ္၊ ဆရာ၀န္ စမ္းသပ္ကုသမႈကုန္က်စရိတ္ (ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ေမ့ေဆးဆရာ၀န္အပါအ၀င္) ႏွင့္ အခြန္အခမ်ား အားလံုးပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေဆးရံုမတက္ခင္ျပဳလုပ္ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ေဆးရံုဆင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ကုသမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မပါ၀င္ပါ။
  • ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရွိဘဲ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။
  • အျခားစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။

  ေစ်းႏႈန္းအာမခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက +65 6653 6286 ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

 • ေရာဂါျပန္လည္ေကာင္းမြန္ျခင္း

  patient recovering from heart conditions

  ေရာဂါသက္သာလာေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳရေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူရန္မလိုအပ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေ၀ဒနာရွင္မ်ားမွာမူ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ႏွလံုးက်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားအျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္းကလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

  အရက္ေသာက္သံုးျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အဆီမ်ားေသာအစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္း၊ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ မျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ လူနာမ်ား၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈအေလ့အက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္ လာေစရန္ႏွင့္ ေယဘုယ်က်န္းမာေရး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီးသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အမူအက်င့္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာပညာေပးျခင္းမ်ားကို တြဲဖက္ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္ေကာင္းမြန္ျခင္းမ်ားကိုပါ ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစၿပီး အနာဂတ္မွာ ေရာဂါျပန္လည္ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း သြားေစ ႏုိင္ပါသည္။

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးအေနျဖင့္ လူနာမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအဆင့္ (၄)ဆင့္လံုး ဂရုတစိုက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  • (၁) အတြင္းလူနာအဆင့္
  • (၂) ျပင္ပလူနာအဆင့္
  • (၃) ျပင္ပလူနာမ်ားကို ယာယီေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးျခင္းအဆင့္
  • (၄) လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မွတဆင့္ ဘ၀တစ္သက္တာလံုး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းအဆင့္
 • ကိရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား

  mount elizabeth novena hospital hybrid operating theatre

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဓာတ္မွန္ရိုက္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေသြးေၾကာေထာက္ျပြန္ျဖင့္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာျပဳျပင္ကုသျခင္း စသည့္ ျပြန္ငယ္ျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္၀တူညီေသာ ႏွလံုးႏွင့္ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ဓာတ္ခြဲခန္း(၂)ခုကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ ဓာတ္ခြဲခန္း တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာသူနာျပဳ (၂) ဦး၊ ဓာတ္မွန္ကၽြမ္းက်င္(၁)ဦးႏွင့္ ႏွလံုးအထူးကု ဆရာ၀န္ (၁)ဦးတို႔ အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေပးေနေသာေၾကာင့္ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ ႏိုင္သည့္အျပင္ ကုသမႈျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျပဳလုပ္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ႏွလံုးခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ႏွလံုး အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခြဲခန္းအကူသူနာျပဳမ်ားအားလံုးသည္ ႏွလံုးေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ကုသမႈပိုင္း အေတြ႕အႀကံဳ ျပည့္၀ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဓာတ္မွန္ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေထာက္ကူျပဳ ပညာရွင္မ်ားကလည္း အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အေကာင္းဆံုးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္အျပင္ ႏွလံုးက်န္းမာေရး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအားလံုးကို လက္မလႊတ္တမ္း ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • သင့္ႏွလံုးေရာဂါကို Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွာ ကုသႏုိင္ပါသည္။

  mount elizabeth novena hospital

  စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ အထင္ကရေဆးရံုႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Mount Elizabeth Orchard ႏွင့္ Mount Elizabeth Novena ေဆးရံုႀကီးမ်ားသည္ ဆုတံဆိပ္အသီးသီးရရွိထားေသာ ေဆးရံုႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ သက္တမ္း ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ ႏွလံုးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုစုစည္းကာ ကမၻာတစ္၀န္းမွလူနာမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကုသေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

  လ်င္ျမန္တိက်ၿပီး ထိေရာက္ေသာကုသမႈမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ကတိျပဳထားသည့္အတိုင္း အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ကုထံုးပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းကာ ပညာရွင္ပီသေသာ ဂရုစိုက္မႈမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးအတြက္အစျပဳႏုိင္ရန္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ေဆးရံုႀကီးျဖစ္လာေစေသာ၊ အရည္အေသြးျပည့္၀ၿပီးလူနာစိတ္ေက်နပ္ေစမည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ႏိုင္ေစရန္အတြက္ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္းမ်ားကို ယေန႔ပင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွ ကုသေပးေနေသာႏွလံုးေရာဂါမ်ား

  heart conditions

  ႏွလံုးသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ကိုယ္တြင္းအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုတ္မွ စီးဆင္း လာေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပည့္၀ေနသည့္ေသြးမ်ားသည္ ႏွလံုးထံသို႔ ဦးစြာေရာက္ရွိၿပီး ႏွလံုးမွတဆင့္ ခႏၶာကိုယ္ အႏွံ႔သို႔ ျပန္လည္တြန္းကန္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔မွာ ေအာက္စီဂ်င္ကုန္ဆံုးေနသည့္ ေသြးမ်ားကို ေအာက္စီဂ်င္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္အတြက္ အဆုတ္သို႔ပို႔ေဆာင္ရာတြင္လည္း ႏွလံုးသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

  ႏွလံုးပါ၀င္ပတ္သတ္မႈရွိေသာ ေရာဂါတိုင္းကို ကုသရာတြင္ သတိရွိရွိ ကုသမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေမြးရာပါ ႏွလံုးၾကြက္သား မဖြံ႕ၿဖိဳးေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးစံုေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခံစားရႏိုင္ပါသည္။

  လူနာကိုယ္တုိင္မွ မိမိ၏ ႏွလံုးအေျခအေနကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးကိုရရွိေစႏုိင္ရန္ ေျခလွမ္းအစပင္ ျဖစ္ပါသည္။

  ေအာက္ေဖာ္ျပပါေရာဂါမ်ားသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္။

  • ေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီး ေဖာင္းျခင္းႏွင့္ ကြဲျခင္း
  • လည္ပင္း ေသြးလႊတ္ေၾကာေရာဂါ
  • ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ
  • ႏွလံုး ေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာေရာဂါ
  • ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း မူမမွန္ျခင္း
  • ရုတ္တရက္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း
  • ႏွလံုး အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း
  • ႏွလံုးအဆို႔ရွင္ ေရာဂါ
  • ႏွလံုးႏွင့္ေ၀းကြာေသာ ေသြးေၾကာမ်ားဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ႏွလံုး ေရာဂါမ်ား
  • အဆုတ္ေသြးလႊတ္ေၾကာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ျမင့္တက္ျခင္း
 • ႏွလံုးေရာဂါမ်ားအတြက္ ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ား

  ႏွလံုးေရာဂါမ်ားအတြက္ ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ား

  ႏွလံုးသည္ အလြန္ရႈပ္ေထြးေသာ ကိုယ္တြင္းအဂၤါတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ႏွလံုးေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုကုသရာတြင္ ေရာဂါ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သက္ဆိုင္ရာနည္းစနစ္တစ္ခုခ်င္းစီကို အသံုးျပဳကုသရေလ့ရွိပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကုသမႈနည္းစနစ္မ်ားသည္ အျဖစ္မ်ားေသာႏွလံုးေရာဂါမ်ား၏ ကုသမႈနည္းစနစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

  • ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္း တုန္ခါမႈမ်ားအတြက္ ျပြန္ငယ္မွတဆင့္ ပ်က္စီးေနေသာႏွလံုး ၾကြက္သားေနရာအား ဖယ္ထုတ္ျခင္း
  • ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ဆက္သြယ္ျခင္း ျပြန္ငယ္မွတဆင့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ အဆို႔ရွင္ထည့္သြင္းျခင္း ႏွလံုး အလုပ္မလုပ္ ႏုိင္ျခင္းအတြက္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
  • ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ကာ ႏွလံုးအဆို႔ရွင္ ျပင္ဆင္ျခင္း/ အသစ္ထည့္သြင္းျခင္း
  • ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္း အကူစက္ ထည့္သြင္းျခင္း
  • ေသြးေၾကာေထာက္ ျပြန္ျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ျပဳျပင္ကုသျခင္း
  • ျပြန္ငယ္မွတဆင့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ အဆို႔ရွင္ထည့္သြင္းျခင္း
  • အလိုအေလ်ာက္ ႏွလံုးလႈပ္ႏႈိးစက္ ထည့္သြင္းျခင္း
  • ႏွလံုးခုန္စည္းခ်က္ မွန္ေစေသာစက္ ထည့္သြင္းျခင္း
  • ကေလး/ေမြးရာပါ ႏွလံုးခၽြတ္ယြင္းမႈ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း
  • ႏွလံုး အလုပ္မလုပ္ ႏုိင္ျခင္းအတြက္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
  • ရင္ပိုင္းရွိ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ ေဖာင္းျခင္းကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း
 • ႏွလံုးေရာဂါစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္း

  ႏွလံုးေရာဂါစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္း

  ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီး၏ ႏွလံုးသန္စြမ္းက်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈအစီအစဥ္သည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ၏ အေစာဆံုးအဆင့္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ႏွလံုးသန္စြမ္းက်န္းမာေရး ေဆးစစ္မႈအစီအစဥ္တြင္ ႏွလံုးအထူးကုဆရာ၀န္မွ လူနာ၏ႏွလံုး အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအေပၚ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ Mount Elizabeth ႏွလံုးစစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္တြင္ အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Mount Elizabeth ၂၄ နာရီ လူနာအကူအညီ ေပးေရးအဖြဲ႕ ဖုန္း +65 6653 6280 ကို ဆက္သြယ္ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားသည္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာအတြင္း ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခံစားရႏိုင္ပါသည္။ ႏွလံုးခုန္စည္းခ်က္မမွန္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေ၀ဒနာမ်ားသည္ ႏွလံုးတည္ေဆာက္မႈပံုစံတြင္ ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ေရာဂါကို တိတိက်က်ႏွင့္ ေစာေစာစီးစီး ေဖာ္ထုတ္သိရွိျခင္းသည္ ကုသမႈေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွလံုးပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေရာဂါကို ေစာေစာစီးစီးေဖာ္ထုတ္သိရွိႏုိင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ကုသမႈျပဳလုပ္သည့္အခါ ခြဲစိတ္မႈခံယူရမည့္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစၿပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ကုသႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏွလံုးက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အျဖစ္မ်ားသည့္ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳရေလ့ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

  • ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျခင္း
  • ကယ္လစီယမ္ပမာဏ စစ္ေဆးျခင္း
  • လည္ပင္းေသြးလႊတ္ေၾကာအား တယ္လီေဗးရွင္းဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း
  • ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း
  • ႏွလံုးေသြးေၾကာဓာတ္မွန္ ရိုက္ျခင္း
  • ECG ဆြဲျခင္း
  • ႏွလံုးအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္လႈိင္းမ်ားအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
  • ၂၄ နာရီ ECG ျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
  • ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ားအတြင္းရွိ ေသြး၀င္ေသြးထြက္ပမာဏကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
  • လမ္းေလွ်ာက္စက္ျဖင့္ ECG စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
  • အစာေရမ်ိဳျပြန္မွတဆင့္ ႏွလံုးအခန္းမ်ားအား ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း (TEE)
  • ရင္ဘတ္ကိုျဖတ္၍ ႏွလံုးအခန္းမ်ားအား ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း (TTE)