Mount Elizabeth Mount Elizabeth
  • Mount Elizabeth

သင္၏စံုစမ္းေမးျမန္းမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


Parkway Hospital မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သင္ႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ဆက္သြယ္မႈရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။