Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Mount Elizabeth Novena

Mount Elizabeth Novena ေဆးရံုႀကီးတြင္ လာေရာက္ကုသမႈခံယူေသာ ကုသမႈခရီးစဥ္တိုင္းသည္ ၿပိဳင္ဘက္ ကင္းေအာင္ ေကာင္းမြန္ေသာခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ တစ္ေယာက္အိပ္လူနာ ခန္းမ်ားႏွင့္ ဧည့္ခန္းပါလူနာခန္းမ်ားကိုသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ တည္းခိုကုသမႈခံယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သီးသန္႔သူနာျပဳႏွင့္ အေစခံမ်ားရွိၿပီး အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျဖည့္ဆည္းထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

 • A အဆင့္ လူနာခန္းမ်ား

  A အဆင့္ လူနာခန္းမ်ား

  28 m2 , 428 SGD မွ စရွိသည္။

  စနစ္တက်စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားေသာအခန္းဖြဲ႕စည္းမႈ၊သဟဇာတရွိေသာအခန္းအျပင္အဆင္ႏွင့္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္အ၀ရွိေသာ တစ္ေယာက္အိပ္လူနာခန္းမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီေသာ အခန္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူႏိုင္ေသာ A အဆင့္ လူနာခန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • အခန္းအပူခ်ိန္ထိန္းညွိႏိုင္ေသာစနစ္
  • Free WiFi
  • ၄၆ လက္မ LED TV ႏွင့္ ရုပ္သံလိုင္းမ်ား
  • မီးခံေသတၱာႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမ်ား
 • တစ္ေယာက္အိပ္လူနာခန္းမ်ား

  တစ္ေယာက္အိပ္လူနာခန္းမ်ား

  28 m2 , $698 မွ စရွိသည္။

  ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ တစ္ေယာက္အိပ္လူနာခန္းမ်ားတြင္ လက္ဆင့္ကမ္းလႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူေပးေနေသာ သီးသန္႔ သူနာျပဳမ်ားမွ ေဆးကုသမႈတစ္ေလ်ာက္လံုး စဥ္ဆက္မျပတ္ အေထာက္အကူေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရရွိၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈကင္းေ၀းေသာ တစ္ေယာက္အိပ္လူနာခန္းမ်ားတြင္ စိတ္ေအး ခ်မ္းသာစြာ အနားယူကုသမႈ ခံယူႏိုင္ပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • အခန္းအပူခ်ိန္ထိန္းညွိႏိုင္ေသာစနစ္
  • Free WiFi
  • ၄၆ လက္မ LED TV ႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေျဖမႈစနစ္မ်ား
  • မီးခံေသတၱာႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမ်ား
  • ေသာက္သံုးစရာအစံုအလင္ႏွင့္ေရခဲေသတၱာ (1 set per admission)
  • အရည္အေသြးျမင့္ ေရခ်ိဳးခန္း အသံုးအေဆာင္မ်ား
 • Single Signature Room

  Single Signature Room

  28 m2 , $798 မွ စရွိသည္။

  Single Signature Room တြင္ သီးသန္႔သူနာျပဳမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ထူးျခားက်ယ္ျပန္႔ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းၿပီး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းျဖည့္ဆည္းေပးထားပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • အခန္းအပူခ်ိန္ထိန္းညွိႏိုင္ေသာစနစ္
  • Free WiFi
  • ၄၆ လက္မ LED TV ႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေျဖမႈစနစ္မ်ား
  • Bluetooth speaker
  • မီးခံေသတၱာႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမ်ား
  • ေသာက္သံုးစရာအစံုအလင္ႏွင့္ေရခဲေသတၱာ (1 set per admission)
  • ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္
  • ေရပန္းႏွင့္ အပူခ်ိန္ထိန္းညွိႏိုင္ေသာအိမ္သာခံု
  • အရည္အေသြးျမင့္ ေရခ်ိဳးခန္း အသံုးအေဆာင္မ်ား
 • Junior Suite

  Junior Suite

  58 m2 – 88 m2, $1,398 မွ စရွိသည္။

  Junior Suite တြင္ ျပင္ပႏွင့္ အခန္းခ်င္းဆက္သြယ္ထားသည့္တိုက္တန္း ပါရွိေသာေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူေနခ်ိန္ အတြင္းတြင္ လူနာႏွင့္လူနာေစာင့္မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္အပန္းေျပၾကည္ႏူးစရာ ရႈခင္းေကာင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈခံစား ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • ေဆးရံုတက္ျခင္း/ဆင္းျခင္းကို လူနာခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ
  • လူနာေစာင့္တစ္ဦးအတြက္ ေန႔စဥ္ အခမဲ့ အစားအေသာက္ စီစဥ္ေပးမႈ
  • အခန္းအပူခ်ိန္ထိန္းညွိႏိုင္ေသာစနစ္
  • Free WiFi
  • ၄၆ လက္မ LED TV ႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေျဖမႈစနစ္မ်ား
  • မီးခံေသတၱာႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမ်ား
  • ေသာက္သံုးစရာအစံုအလင္ႏွင့္ေရခဲေသတၱာ (1 set per day)
  • ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္
  • ေရပန္းႏွင့္ အပူခ်ိန္ထိန္းညွိႏိုင္ေသာအိမ္သာခံု
  • အရည္အေသြးျမင့္ ေရခ်ိဳးခန္း အသံုးအေဆာင္မ်ား

 • Regal Suite

  Regal Suite

  158 m2 – 180 m2, $9,278 မွ စရွိသည္။

  Regal Suites အခန္းမ်ားသည္ အဆင့္အတန္းရွိမႈႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္း ထားပါသည္။ အခန္းအျပင္အဆင္ကို ၾကြားၾကြား၀င့္၀င့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး သုခုမ မူဟန္ထက္ပိုမိုေသာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈႏွင့္ ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မရႏိုင္သည့္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈတို႔ကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • ေဆးရံုတက္ျခင္း/ဆင္းျခင္းကို လူနာခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ
  • သီးသန္႔သူနာျပဳ
  • လူနာေစာင့္အခန္းစီစဥ္ေပးမႈ
  • ယာဥ္ ၂ စီးစာ ရပ္နားခြင့္ေနရာ (ေဆးရံုတက္ေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး)
  • လူနာေစာင့္ ၃ ဦးအတြက္ ေန႔စဥ္ အခမဲ့ အစားအေသာက္ စီစဥ္ေပးမႈ
  • Free WiFi
  • ၄၆ လက္မ LED TV ႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေျဖမႈစနစ္မ်ား
  • ေသာက္သံုးစရာအစံုအလင္ႏွင့္ေရခဲေသတၱာ (1 set per day)
  • ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္
  • ေရပန္းႏွင့္ အပူခ်ိန္ထိန္းညွိႏိုင္ေသာအိမ္သာခံု
  • အရည္အေသြးျမင့္ ေရခ်ိဳးခန္း အသံုးအေဆာင္မ်ား
 • အခန္းခႏႈန္းထားမ်ား အားလံုး

  သင္၏ က်န္းမာေရးအာမခံသည္ ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေပးေခ်ႏိုင္မႈ ရွိမရွိ သိရွိလိုေပလိမ့္မည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံု website သို႔ အခ်က္အလက္ေပးပို႔ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ အျပင္ ဖုန္းနံပါတ္ +65 6653 7111 သို႔ ဆက္သြယ္ေခၚဆိုၿပီး ခန္႔မွန္းေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အာမခံေငြအျပင္ထပ္ေဆာင္းေပးရမည့္ေငြပမာဏတို႔ကိုပါ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

  အခန္းအမ်ိဳးအစား ေန႔စဥ္ကုန္က်မည့္ပမာဏ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ‘အခန္းခမ်ားတြင္ အခြန္ေငြ ၇%ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္သည္။’
  A အဆင့္ လူနာခန္းမ်ား 428
  တစ္ေယာက္အိပ္လူနာခန္းမ်ား 698
  Single Signature Room 798
  Radio Iodine Room 868
  Junior Suite 1,398
   
  Regal Suites  
  Presidential Suite 9,278
  Chairman Suite 14,788
  Royal Suite 14,788
   
  ICU (အထူးၾကပ္မတ္ကုသခန္း)  
  Intensive Care Unit (ICU) 878
  High Dependency Unit (HDU) 748
   
  ေမြးကင္းစကေလးအတြက္သူနာျပဳ  
  ေမြးကင္းစကေလးအတြက္သူနာျပဳ
  (ေမြးကင္းစကေလးေဆးရံုတင္ကုသမႈျပဳလုပ္ရလွ်င္)
  88
   
  Neonatal Intensive Care Unit (ေမြးကင္းစကေလး အထူးၾကပ္မတ္ကုသခန္း)  
  NICU Level 1 268
  NICU Level 2A 388
  NICU Level 2B 618
  NICU Level 3 728
   
  အေသးစားခြဲစိတ္မႈမ်ား  
  ပထမဆံုး ၃ နာရီအတြက္
  (ထပ္ေဆာင္းၾကာခ်ိန္မ်ားအတြက္ တစ္နာရီလွ်င္ 35 ေဒၚလာက်သင့္ပါမည္။)
  93
   
  မွန္ေျပာင္းၾကည့္ရႈျခင္း  
  ယာယီေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခန္း ပထမဆံုး ၄ နာရီအတြက္
  (ထပ္ေဆာင္းၾကာခ်ိန္မ်ားအတြက္ တစ္နာရီလွ်င္ 26 ေဒၚလာ က်သင့္ပါမည္။)
  62
  တစ္ေယာက္ခန္း ပထမဆံုး ၄ နာရီအတြက္
  (ထပ္ေဆာင္းၾကာခ်ိန္မ်ားအတြက္ တစ္နာရီလွ်င္ 38 ေဒၚလာ က်သင့္ပါမည္။)
  228
   
  လူနာေစာင့္  
  လူနာေစာင့္ခုတင္အပို 118

  မွတ္ခ်က္
  ၁၊ အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အခန္းခကုန္က်စရိတ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ အေသးစားခြဲစိတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆးရံုတက္ကုသမႈမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ကုသမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္မံေပးေဆာင္ရပါမည္။
  ၂။ ကုန္က်စရိတ္အျပည့္အစံုစာရင္းကို ေဆးရံုစတင္တက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  ၃။ ေဆးရံုတက္ကုသမႈကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ လူနာပထမဆံုးေပးသြင္းထားသည့္ စရံေငြထက္ေက်ာ္လြန္ သြားပါက စရံေငြထပ္မံေပးေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။
  ၄။ လူနာ၏ ကုသမႈကုန္က်စရိတ္ကို အနီးစပ္ဆံုးသိရွိလိုပါက Mount Elizabeth Orchard ေဆးရံုႀကီးသို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။