Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Mount Elizabeth Orchard

Mount Elizabeth Orchard ေဆးရံုႀကီး၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လူနာမ်ား၏ဘ၀အရည္အေသြးကို အျမင့္ဆံုး ျပန္လည္ရရွိ လာေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ လူနာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး လူနာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစေသာ အသံုးအေဆာင္ပရိေဘာဂမ်ားကို လူနာခန္းအတြင္း ျပည့္စံုစြာထည့္သြင္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးထားပါသည္။

 • တစ္ေယာက္ခန္း

  တစ္ေယာက္ခန္း

  29.5m2 , $688 မွ စရွိသည္။

  သီးသန္႔ေနထိုင္လိုေသာလူနာမ်ားအတြက္ တစ္ေယာက္ခန္းမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ အခန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေႏြးေထြးၿပီး အေႏွာက္အယွက္ကင္းေသာ တစ္ေယာက္အိပ္လူနာခန္းမ်ားတြင္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း သည္အထိ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ကုသမႈခံယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • လွ်ပ္စစ္မီးခံေသတၱာ
  • Flat screen TV
  • ထိုင္ႏိုင္အိပ္ႏိုင္သည့္ဆိုဖာ
  • Free Wi-Fi
  • ရုပ္သံလိုင္း ၃၄ ခု (including 11 Cable channels and 11 Satellite channels)
  • ေရဒီယိုလိုင္း ၆ ခု
  • အ၀တ္ဘီဒိုႀကီး
  • စာေရးစားပြဲ
  • အဆင့္ျမင့္ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ
  • အခန္းတြင္းစီးဖိနပ္
  • မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ား
  • DVD player
 • ႏွစ္ေယာက္ခန္း

  Mount Elizabeth, ႏွစ္ေယာက္ခန္း

  ႏွစ္ေယာက္ခန္း

  29.5 m2, 340 SGD မွ စရွိသည္။

  ေခတ္မီအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖည့္တင္းထားသည့္ ႏွစ္ေယာက္အိပ္ခန္းမ်ားတြင္လည္း လူအမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာကုသမႈခံယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဖန္တီးစီစဥ္ေပးထားပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • ရိုးရိုးမီးခံေသတၱာ
  • Flat-screen TV
  • အ၀တ္ဘီဒိုႀကီး
  • ဧည့္ခံထိုင္ခံု
  • Free Wi-Fi
  • ရုပ္သံလိုင္း ၂၃ ခု (including 11 Satellite channels)
  • ေရဒီယိုလိုင္း ၆ ခု
  • မွ်ေ၀သံုးစြဲရမည့္ ေရခ်ိဳးခန္း
  • အိမ္သာအသံုးအေဆာင္တစ္စံု၊ကိုယ္္လက္သန္႔စင္ရန္အသံုးအေဆာင္မ်ား
  • မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ား
  • လိုအပ္ပါက အခန္းတြင္းစီးဖိနပ္
 • ေလးေယာက္ခန္း

  Mount Elizabeth, ေလးေယာက္ခန္း

  ေလးေယာက္ခန္း

  59.0 m2, 276 SGD မွ စရွိသည္။

  ေလးေယာက္ခန္းမ်ားတြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္ေနရာအက်ယ္အ၀န္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ရရွိေအာင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည့္အတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာ ကုသမႈခံယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • ရိုးရိုးမီးခံေသတၱာ
  • အ၀တ္ဘီဒိုႀကီး
  • ဧည့္ခံထိုင္ခံု
  • စကၤာပူအခမဲ့ရုပ္သံလိုင္း ၈ ခု
  • ေရဒီယိုလိုင္း ၆ ခု
  • Free Wi-Fi
  • Flat-screen TV
  • မွ်ေ၀သံုးစြဲရမည့္ ေရခ်ိဳးခန္း
  • အိမ္သာအသံုးအေဆာင္တစ္စံု၊ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ရန္အသံုးအေဆာင္မ်ား
  • မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ား
  • လိုအပ္ပါက အခန္းတြင္းစီးဖိနပ္
 • Executive Deluxe Suite

  Executive Deluxe Suite

  29.5m2 , $1,158 မွ စရွိသည္။

  Mount Elizabeth Orchard ေဆးရံုႀကီး၏ Executive Deluxe Suite တြင္တည္းခိုၿပီး သာမန္ထက္ပိုေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ လူနာ၏ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည့္အျပင္ ေခတ္မီမႈႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈမ်ား ေပါင္းစပ္ထားမႈ ေၾကာင့္ ေနခ်င္စဖြယ္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • လွ်ပ္စစ္မီးခံေသတၱာ
  • ၄၂ လက္မ flat-screen TV
  • ထိုင္ႏိုင္အိပ္ႏိုင္သည့္ဆိုဖာခံု
  • အေစခံ၀န္ေဆာင္မႈ
  • Free Wi-Fi
  • ရုပ္သံလိုင္း ၃၄ ခု (including 11 Cable channels and 11 Satellite channels)
  • ေရဒီယိုလိုင္း ၆ ခု
  • အ၀တ္ဘီဒိုႀကီး
  • စာေရးစားပြဲ
  • ေကာ္ဖီစားပြဲ
  • အဆင့္ျမင့္ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ
  • အခန္းတြင္းစီးဖိနပ္
  • မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ား
  • iPod dock
 • Daffodil / Magnolia Maternity Suites (ဧည့္ခန္းပါမီးဖြားလူနာခန္းမ်ား)

  Daffodil / Magnolia Maternity Suites (ဧည့္ခန္းပါမီးဖြားလူနာခန္းမ်ား)

  34.7m2 , $2,618 မွ စရွိသည္။

  Mount Elizabeth Orchard ေဆးရံုႀကီးမွ ဧည့္ခန္းပါ မီးဖြားလူနာခန္းမ်ားတြင္ မီးဖြားခ်ိန္မွာလိုအပ္ႏိုင္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအားလံုးကို တန္ဖိုးႀကီးေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ျဖည့္ဆည္းေပးထား သည့္အျပင္ ကေလးေမြးဖြားမႈအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ ညစာတည္ခင္းဧည့္ခံမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ cocktail reception မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထား ပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • လွ်ပ္စစ္မီးခံေသတၱာ
  • ၄၂ လက္မ flat-screen TV
  • ထိုင္ႏိုင္အိပ္ႏိုင္သည့္ဆိုဖာခံု
  • ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ဆိုဖာ
  • အေစခံ၀န္ေဆာင္မႈ
  • ၂၄ နာရီ သီးသန္႔သူနာျပဳ
  • Free Wi-Fi
  • ရုပ္သံလိုင္း ၃၄ ခု (including 11 Cable channels and 11 Satellite channels)
  • ေရဒီယိုလိုင္း ၆ ခု
  • အ၀တ္ဘီဒိုႀကီး
  • စာေရးစားပြဲ
  • ေကာ္ဖီစားပြဲ
  • အဆင့္ျမင့္ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ
  • အခန္းတြင္းစီးဖိနပ္
  • မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ား
  • DVD player
  • iPod dock
 • VIP Room

  VIP Room

  59 m2 $3,988 မွ စရွိသည္။

  Mount Elizabeth Orchard ေဆးရံုႀကီး၏ VIP ခန္းမ်ားသည္ လူနာမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူႏုိင္ျခင္း၊ သီးသန္႔ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ဧည့္သည္မ်ားအား သပ္ရပ္ခံ့ညားစြာ ဧည့္၀တ္ ျပဳႏုိင္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • လွ်ပ္စစ္မီးခံေသတၱာ
  • ၄၂ လက္မ flat-screen TV
  • ထိုင္ႏိုင္အိပ္ႏိုင္သည့္ဆိုဖာခံု
  • အေစခံ၀န္ေဆာင္မႈ
  • ၂၄ နာရီ သီးသန္႔သူနာျပဳ
  • Free Wi-Fi
  • ရုပ္သံလိုင္း ၃၄ ခု (including 11 Cable channels and 11 Satellite channels)
  • ေရဒီယိုလိုင္း ၆ ခု
  • အ၀တ္ဘီဒိုႀကီး
  • စာေရးစားပြဲ
  • ေကာ္ဖီစားပြဲ
  • အဆင့္ျမင့္ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ
  • အခန္းတြင္းစီးဖိနပ္
  • မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ား
  • DVD player
 • Royal Suite

  Royal Suite

  59 m2, $5,588 မွ စရွိသည္။

  Mount Elizabeth Orchard ေဆးရံုႀကီး၏ Royal Suite လူနာခန္းတြင္ သီးသန္႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ အေကာင္းဆံုး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုအခန္းတြင္းထည့္သြင္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးထားေသာေၾကာင့္ တစ္သီးတစ္သန္႔၊ စည္းစိမ္ရွိရွိျဖင့္ အနားယူေနထိုင္ႏုိင္ၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

  ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္။

  အခန္းတြင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

  • အေစခံ၀န္ေဆာင္မႈ
  • ၂၄ နာရီ သီးသန္႔သူနာျပဳ
  • လွ်ပ္စစ္မီးခံေသတၱာ
  • Free Wi-Fi
  • ၄၂ လက္မ flat-screen TV
  • ရုပ္သံလိုင္း ၃၄ ခု (including 11 Cable channels and 11 Satellite channels)
  • ေရဒီယိုလိုင္း ၆ ခု
  • DVD player
  • အဆင့္ျမင့္ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာတြဲလ်က္
  • ေၾကြေရခ်ိဳးကန္
  • ထိုင္ႏိုင္အိပ္ႏိုင္သည့္ဆိုဖာခံု
  • အ၀တ္ဘီဒိုႀကီး
  • စာေရးစားပြဲ
  • ေကာ္ဖီစားပြဲ
  • အခန္းတြင္းစီးဖိနပ္
  • မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ား
 • အခန္းခႏႈန္းထားမ်ား အားလံုး

  Mount Elizabeth Orchard ေဆးရံုႀကီးမွ အထူးအကုဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုကုသမႈခံယူလုိေသာအခါ သင္၏ က်န္းမာေရးအာမခံသည္ ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေပးေခ်ႏိုင္မႈ ရွိမရွိ သိရွိလိုေပလိမ့္မည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံု website သို႔ အခ်က္အလက္ေပးပို႔ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ အျပင္ ဖုန္းနံပါတ္ +65 6653 7111 သို႔ ဆက္သြယ္ေခၚဆိုၿပီး ခန္႔မွန္းေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အာမခံေငြအျပင္ထပ္ေဆာင္းေပးရမည့္ေငြပမာဏတို႔ကိုပါ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

  အခန္းအမ်ိဳးအစား ေန႔စဥ္ကုန္က်မည့္ပမာဏ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ‘အခန္းခမ်ားတြင္ အခြန္ေငြ ၇% ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္သည္။’
  တစ္ေယာက္ခန္း 688
  ႏွစ္ေယာက္ခန္ 340
  ေလးေယာက္ခန္း 276
  Executive Deluxe Suite Room 1,158
  Daffodil/Magnolia Suite 2,618
  VIP Room (with Connecting Lounge)* 3,988
  Royal Suite (without Lodger Room) 5,588
  Royal Suite (with Lodger Room) 6,428
  Royal Suite (with Lodger Room & Lounge) 7,088
  Royal Suite (Entire Suite) 9,838
   
  ICU (အထူးၾကပ္မတ္ကုသခန္း)  
  Intensive Care Unit (ICU) 858
  High Dependency Unit (HDU) 738
   
  ေမြးကင္းစကေလးအတြက္သူနာျပဳ  
  ေမြးကင္းစကေလးအတြက္သူနာျပဳ
  (ေမြးကင္းစကေလးေဆးရံုတင္ကုသမႈျပဳလုပ္ရလွ်င္)
  86
   
  Neonatal Intensive Care Unit (ေမြးကင္းစကေလး အထူးၾကပ္မတ္ကုသခန္း)  
  NICU Level 1 266
  NICU Level 2A 378
  NICU Level 2B 608
  NICU Level 3 718
   
  အေသးစားခြဲစိတ္မႈမ်ား  
  ပထမဆံုး ၃ နာရီအတြက္
  (ထပ္ေဆာင္းၾကာခ်ိန္မ်ားအတြက္ တစ္နာရီလွ်င္ $30 က်သင့္ပါမည္။)
  88
  ခုတင္ (မွန္ေျပာင္းၾကည့္ရွဳျခင္း) ပထမဆံုး ၄ နာရီအတြက္
  (ထပ္ေဆာင္းၾကာခ်ိန္မ်ားအတြက္ တစ္နာရီလွ်င္ $24 က်သင့္ပါမည္။)
  60
   
  လူနာေစာင့္  
  လူနာေစာင့္ခုတင္အပိုႏွင့္ အစားအေသာက္အတြက္ 108

  မွတ္ခ်က္
  ၁၊ အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အခန္းခကုန္က်စရိတ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ အေသးစားခြဲစိတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆးရံုတက္ကုသမႈမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ကုသမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္မံေပးေဆာင္ရပါမည္။
  ၂။ ကုန္က်စရိတ္အျပည့္အစံုစာရင္းကို ေဆးရံုစတင္တက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  ၃။ ေဆးရံုတက္ကုသမႈကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ လူနာပထမဆံုးေပးသြင္းထားသည့္ စရံေငြထက္ေက်ာ္လြန္ သြားပါက စရံေငြထပ္မံေပးေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။
  ၄။ လူနာ၏ ကုသမႈကုန္က်စရိတ္ကို အနီးစပ္ဆံုးသိရွိလိုပါက Mount Elizabeth Orchard ေဆးရံုႀကီးသို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
  *လူနာတစ္ဦးလွ်င္ လူနာေစာင့္တစ္ဦး (စားေသာက္စရိတ္မပါ) အခမဲ့လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရွိပါသည္။