Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

အထူးကုသမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္

 • ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ေဆးပညာနယ္ပယ္စံုရွိ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မီ ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သင္၏ေရာဂါကို မည္သည့္ နည္းလမ္းအသံုးျပဳၿပီးကုသႏိုင္သည္ကို သိရွိရန္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းတိုင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

 • ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား

  ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား

  စကၤာပူပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ အတက္ေရာဂါရွင္မ်ား၊ အိပ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ ေလျဖတ္ေလငန္းေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ လည္ပင္းႏွင့္ေက်ာရိုးေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ျပသရန္အတြက္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွလည္း အေတြ႕အႀကံဳျပည့္၀ေသာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မွန္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းကာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ အေထြေထြကုသမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကုသေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

  ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကုသေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ လူနာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကုသေပးေနေသာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈကိုအေထာက္အကူျပဳသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ သန္စြမ္းေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ စကားေျပာကုထံုးမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  • ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား တည္ေဆာက္ပံု မူမမွန္ျခင္း (AVM)
  • ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေဖာင္းျခင္း
  • ဦးေႏွာက္အက်ိတ္
  • စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ျခင္း
  • အတက္ေရာဂါ
  • ေျခတုန္လက္တုန္ေရာဂါ
  • ေလျဖတ္ေရာဂါ
  • အိပ္မေပ်ာ္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား

  ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား

  • Computerised tomography (CT) scan
  • Digital Subtraction Angiography (DSA)
  • Electroencephalogram (EEG)
  • Electromyogram (EMG)
  • Magnetic Resonance Imaging (MRI)
  • PET-MRI Scan
  • Positron Emission Tomography (PET) scan

  ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား

  • ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ေက်ာရိုးခြဲစိတ္ကုသမႈ
  • ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ခြဲစိတ္ကုသမႈ
  • စက္ရုပ္နည္းပညာျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ

  ကင္ဆာက်ိတ္ေနရာအား ဓာတ္ေရာင္ျခည္တိတိက်က်ထိေအာင္ ခ်ိန္ရြယ္ၿပီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ပမာဏ နည္းနည္းျဖင့္ အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား ခြဲေပးျခင္း

  • Gamma knife radiosurgery
  • Tomotherapy

  ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • အရိုးေရာဂါမ်ား

  အရိုးေရာဂါမ်ား

  ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာဘ၀တစ္ခုတြင္ စိတ္တိုင္းက်လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ျခင္းသည္လည္း အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ လူနာမ်ား၏ အရိုးေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က် စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အရိုးေရာဂါခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈကို ေထာက္အကူျပဳသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းကုသမႈ မ်ားေၾကာင့္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီး၏ အရိုးေရာဂါကုသေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစပါသည္။

  ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အသီးသီး၏ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကုသမႈမ်ားေၾကာင့္

  • နာက်င္မႈသက္သာေစပါသည္။
  • လႈပ္ရွားသြားလာမႈျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။
  • လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

  အလြန္ေသးငယ္ေသာ အေပါက္မွတဆင့္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ခြဲစိတ္ကုသျခင္းကဲ့သုိ႔ ေခတ္မီခြဲစိတ္နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အမာရြတ္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစသည့္အျပင္ ခြဲစိတ္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းကိုလည္း တိုးတက္လာေစပါသည္။ MAKO plasty machine ကဲ့သို႔ေသာ စက္ရုပ္နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ျပဴတာအေျချပဳ နည္းပညာတို႔ကိုအသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့့္္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ပိုမိုတိုးျမင့္လာေစပါသည္။

  ေျခေထာက္ႏွင့္ေျခခ်င္း၀တ္

  • Achilles tendonitis
  • Arthritis
  • Cartilage damage
  • Diabetic foot problems
  • Dislocation
  • Foot pain (plantar fasciitis)
  • Fractures
  • Gout
  • Sprains
  • Tendonitis

  တံေတာင္ဆစ္

  • Dislocation
  • Golfer's elbow
  • Tennis elbow

  လက္ႏွင့္လက္ေကာက္၀တ္

  • Carpal tunnel syndrome
  • De Quervain’s Tenosynovitis (painful wrist conditions)
  • Ganglion cysts
  • Hand arthritis
  • Hand fractures
  • Hand trauma
  • Trigger finger
  • Wrist ligament injury

  တင္ပါးဆံု

  • Hip arthritis
  • Hip bursitis
  • Hip dislocation (congenital)
  • Hip fracture
  • Lumbar pain
  • Osteonecrosis
  • Snapping hip syndrome

  ဒူးေခါင္း

  • Anterior cruciate ligament (ACL) injury
  • Anterior knee pain (runner's knee)/ Chondromalacia patellae (CMP)
  • Knee arthritis
  • Knee bursitis
  • Kneecap pain (patella femoral)
  • Lateral Collateral Ligament(LCL) injury
  • Medial Collateral Ligament (MCL) injury
  • Meniscus tear/knocked knee
  • Osgood schlatterdisease
  • Osteoarthritis/locked knee
  • Patella tendonitis (jumper's knee)
  • Posterior cruciate ligament (PCL) injury

  အရိုးႏွင့္ၾကြက္သားဆိုင္ရာအလံုးအက်ိတ္မ်ား

  • Benign tumour
  • Metastasis
  • Primary cancers of the bones (bone tumor)
  • Primary cancers of the soft tissues

  ကေလးတြင္ျဖစ္ေသာအရိုးေရာဂါ

  • Bowing of the knee (genu varum)
  • Clubfeet
  • Developmental hip dysplasia
  • Dwarfism
  • Green stick fractures
  • Growing pains
  • In-toeing gait
  • Limb length discrepancy
  • Torticollis (wry neck)

  ပခံုး

  • Cuff tears
  • Frozen shoulder
  • Rotator cuff injury
  • Shoulder dislocation (chronic)
  • Shoulder instability
  • Shoulder tendonitis

  ေက်ာရိုး

  • Degenerative spine condition
  • Lumbar spinal stenosis
  • Neck pain
  • Nerve decompression
  • Sciatica
  • Scoliosis
  • Slipped disc
  • Spondylolisthelis

  အားကစားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား

  • Upper limb (shoulder, elbow, hand, wrist)
  • Lower limb (hip, knee, foot andankle)

  အရိုးဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ား

  • Computerised Tomography (CT) Scan
  • Diagnostic ultrasound
  • Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA)
  • Electromyogram (EMG)
  • Magnetic Resonance Imaging (MRI)
  • Magnetic Resonance Arthrography (MRA)
  • Needle or open biopsy (for testing bone cancer)
  • Positron Emission Tomography (PET) Scan

  အရိုးဆိုင္ရာခြဲစိတ္ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ား

  • Total knee replacement
  • Decompression laminectomy
  • Knee arthroscopy
  • Corrective spine osteotomy
  • Total hip replacement
  • Trigger finger surgery
  • Carpal tunnel release
  • Discectomy
  • Tumour excision
  • Amputation
  • Limb knee reconstruction

  အရိုးစြမ္းရည္ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • ကင္ဆာေရာဂါ

  ကင္ဆာေရာဂါ

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ ကင္ဆာေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူ သူနာျပဳမ်ား၊ အျခားကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား၊ နာက်င္မႈႏွင့္ ေ၀ဒနာေပါင္းစံု ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ လူနာစိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ရရွိေစမည့္ ကင္ဆာေရာဂါ ကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ ေဆးပညာ၊ ခြဲစိတ္၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္၊ ေသြးႏွင့္ ကေလး စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ကင္ဆာေရာဂါ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကုသမႈေၾကာင့္ လူနာ၏ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈဘ၀အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။

  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စစ္ေဆးကုသမႈမ်ားအပါအ၀င္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကင္ဆာေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း၊ ကုသျခင္းႏွင့္ အေထာက္အကူေပးျခင္းမ်ားကို Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  • ကင္ဆာေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း
  • ကင္ဆာေဆးသြင္းကုသျခင္း
  • ကေလးကင္ဆာေရာဂါကုသျခင္း
  • ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္း
  • ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ နာက်င္မႈႏွင့္ ေ၀ဒနာေပါင္းစံုကို ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

  • ဆီးအိမ္ကင္ဆာ
  • ေသြးကင္ဆာ (လူကီးမီးယား)
  • ေသြးကင္ဆာ (ျပန္ရည္အိတ္ကင္ဆာ)
  • ရင္သားကင္ဆာ
  • သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ
  • အူမႀကီးကင္ဆာ
  • ေက်ာက္ကပ္ကင္ဆာ
  • အသံအိုးကင္ဆာ
  • အသည္းကင္ဆာ
  • အဆုတ္ကင္ဆာ
  • ႏွာေခါင္းကင္ဆာ
  • သားဥအိမ္ကင္ဆာ
  • မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ကင္ဆာ
  • ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ
  • အစာအိမ္ကင္ဆာ
  • သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာ

  ကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္း

  ကင္ဆာေဆးျဖင့္ကုသျခင္း

  • ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးျခင္းကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းျပဳလုပ္ျခင္း
  • ခြဲစိတ္ကုသျခင္း (သို႔) ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးျခင္းတို႔ကို အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကိဳ ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္း

  ကေလးကင္ဆာေရာဂါကုသျခင္း

  ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္း

  • ကင္ဆာက်ိတ္၏ သံုးဖက္ျမင္ပံုရိပ္အတိုင္း အတိအက် ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္း
  • ေရဒီရိုသတၱိၾကြပစၥည္းကို ကင္ဆာက်ိတ္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းကုသျခင္း
  • ကင္ဆာက်ိတ္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ပံုမွန္ဆဲလ္မ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကို ပမာဏနည္းနည္းျဖင့္ အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား ခြဲေပးျခင္း
  • ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္း (IGRT)
  • ေျပာင္းလဲလာေသာ ကင္ဆာက်ိတ္အရြယ္အစားအလိုက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျပင္းအား ထိန္းညွိေျပာင္းလဲကုသျခင္း (IMRT)
  • အလြန္ေသးငယ္ၿပီး တိတိက်က်ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကင္ဆာက်ိတ္ေနရာအား စြမ္းအားျမင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပး ကုသျခင္း
  • ကင္ဆာက်ိတ္ေနရာအား ဓာတ္ေရာင္ျခည္တိတိက်က်ထိေအာင္ ခ်ိန္ရြယ္ၿပီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ပမာဏ နည္းနည္းျဖင့္ အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား ခြဲေပးျခင္း

  ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္နာက်င္မႈႏွင့္ ေ၀ဒနာေပါင္းစံု ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

  • ေခတ္မီကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္
  • ကင္ဆာနာက်င္မႈထိန္းခ်ဳပ္ကုသျခင္း
  • ေဆးရံုဆင္းၿပီးခ်ိန္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္
  • ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • ကေလးေရာဂါမ်ား

  ကေလးေရာဂါမ်ား

  ကေလးငယ္ေလးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အနာဂတ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီး၏ ကေလးကုသေဆာင္တြင္ ေမြးကင္းစမ်ား၊ ကေလးငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအားလံုးအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အေထြေထြေရာဂါကုသမႈ၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈႏွင့္ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးကုသမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးျခင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီး၏ အႀကီးမားဆံုး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါသည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွ ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ကေလးလူနာမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အမွားအယြင္းမခံဘဲ ဂရုစိုက္ကုသေပးလ်က္ရွိၿပီး မိဘတိုင္း၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈအေပၚ အေလးအနက္ထားတုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ရင္ေသြးငယ္ေလး၏ က်န္းမာေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႀကိဳးစားေနေသာ ကုသမႈတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ႏွစ္သိမ့္အားေပးမႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရရွိ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရင္ေသြးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏လိုအပ္ခ်က္အသီးသီးေပၚမူတည္ၿပီး အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားမွ လိုအပ္သလို ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေမြးကင္းစကေလးအထူးၾကပ္မတ္ကုသမႈမ်ား၊ ကေလးအေထြေထြေရာဂါကုသမႈမ်ားႏွင့္ ကေလးအမူအက်င့္ဆိုင္ရာကုသမႈမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ အေကာင္းဆံုးကုသႏိုင္မည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ကုသေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ရင္ေသြးငယ္ ေလးမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကိုပါ ေစာင့္ေရွာက္ကုသ ေပးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ က်န္းက်န္းမာမာျဖင့္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

  ကေလးအေထြေထြေရာဂါ

  • Attention deficit hyperactivity disorder
  • Chronic lung disease (child)
  • Chronic heart disease (child)
  • Hand, foot and mouth disease (child)
  • Kidney swelling (hydronephrosis)
  • Pneumonia (child)

  ကေလး နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း

  • Allergies
  • Central auditory processing disorder
  • Hearing and speech disorders
  • Snoring and sleep apnoea

  ကေလးအရိုးေရာဂါ

  • Bowing of the knee (genu varum)
  • Clubfeet
  • Developmental hip dysplasia
  • Dwarfism
  • Green stick fractures
  • Growing pains
  • In-toeing gait
  • Limb length discrepancy
  • Torticollis (wry neck)
  ကေလး မ်က္လံုးေရာဂါ
  • Childhood myopia
  • Lazy eye (amblyopia)
  • Squints (strabismus)
  • Child development
  • General paediatric medicine
  • General paediatric surgery
  • Neonatology
  • Paediatric cardiology
  • Paediatric dentistry
  • Paediatric oncology

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း

  နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသာမက ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိေရာဂါမ်ားကိုပါ အေကာင္းဆံုးကုသ ေပးႏုိင္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားရွိပါသည္။ သင္၏ အၾကားအာရံုျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစေရးခရီးစဥ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အၾကားအာရံုပညာရွင္မ်ား၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ဘာသာစကားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပညာရွင္မ်ား၊ စကားေျပာဆို ျခင္းႏွင့္ဘာသာစကားဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အၾကားအာရံုေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေသာ သူနာျပဳမ်ား၏ စုေပါင္းကုသေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါကုသမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။

  • နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အေျဖထုတ္ျခင္း
  • အၾကားအာရံုအေထာက္အကူကိရိယာထည့္သြင္းျခင္း
  • ရႈပ္ေထြးေသာ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဦးေခါင္းႏွင့္လည္ပင္းေရာဂါမ်ားအား ကုသျခင္း

  ကေလးငယ္ေလးမ်ား၏ ေမြးရာပါ နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္းေရာဂါမ်ားကိုလည္း ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  နား

  • Central auditory processing disorder
  • Facial nerve disorder
  • Giddiness/vertigo
  • Hearing loss
  • Tinnitus

  ႏွာေခါင္း

  • Nasal allergy/allergic rhinitis
  • Nasal polyps
  • Sinusitis

  လည္ေခ်ာင္း

  • Larynx (voice box) cancer
  • Nasopharynx cancer
  • Swallowing disorder
  • Tonsillitis

  ဦးေခါင္းႏွင့္လည္ပင္း

  • Head and neck conditions (eg, parotid disorder)
  • Neck lumps
  • Thyroid disorder
  • Thyroid cancer

  ေမြးရာပါ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းေရာဂါ

  • Allergies
  • Central auditory processing disorder
  • Hearing and speech disorders
  • Snoring and sleep apnoea

  စစ္ေဆးျခင္း

  • Nasal endoscopy
  • Giddiness and balance assessments
  • Hearing and tinnitus assessments for adults
  • Hearing assessments for infants and children
  • Laryngovideostroboscopy
  • Voice evaluation

  ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

  • Balloon sinuplasty
  • Cochlear implants
  • Laryngeal surgery
  • Parotid surgery
  • Submandibular gland surgery

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • မ်က္လံုး

  မ်က္လံုး

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးရွိ မ်က္လံုးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာကုသမႈကိုခံယူလိုေသာ ကေလး၊ လူႀကီးလူနာမ်ားအား ေမြးရာပါအျမင္အာရံုျပန္လည္ရရွိေစရန္ႏွင့္ အျမင္အာရံုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မ်က္လံုးဆုိင္ရာကုသမႈနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိႏိုင္ၿပီး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ စစ္ေဆးမႈကိရိယာမ်ားႏွင့္ခြဲစိတ္ကိရိယာမ်ားကိုအသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ လူနာတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ေသာကုသမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

  လူႀကီး

  • Amblyopia (lazy eye)
  • Cataracts
  • Dry Eyes
  • Floaters and flashes
  • Glaucoma
  • Macular degeneration (age related MD)
  • Neuro-ophthalmology (visual problems related to nervous systems)

  ကေလး

  • Childhood myopia
  • Lazy eye (amblyopia)
  • Squints (strabismus)
  • Corneal transplant (artificial and conventional)
  • Refractive surgery (LASIK)

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • အေထြေထြခြဲစိတ္

  အေထြေထြခြဲစိတ္

  အေထြေထြခြဲစိတ္ပညာရပ္ေအာက္တြင္ ခြဲစိတ္ပညာရပ္ခြဲေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာပါ၀င္ပါသည္။ လူနာ၏ေရာဂါ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုးခြဲစိတ္ကုသမႈကို ကၽြမ္းက်င္ေသာခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားမွ ကုသျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္မႈမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ စနစ္က်ေသာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  • ဦးေခါင္းႏွင့္လည္ပင္း
  • ရင္သား
  • အစာအိမ္၊ အူလမ္းေၾကာင္း၊ အသည္းႏွင့္ သည္းေျခအိတ္
  • အူမႀကီးႏွင့္စအို
  • ေသြးေၾကာအဖြဲ႕အစည္း

  ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာအနည္းဆံုးျဖင့္ခြဲစိတ္ကုသမႈနည္းပညာကို စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ေဆးရံုမ်ားအနက္မွ တစ္ခု အပါအ၀င္ေဆးရံုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားကဲ့သို႔ ရႈပ္ေထြးဆန္းျပားေသာခြဲစိတ္ကုသမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

  • ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာအေသးဆံုးျဖင့္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
  • စက္ရုပ္နည္းပညာ အသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသမႈ
  • ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ အေရးေပၚခြဲစိတ္ကုသမႈ
  • ပ်က္စီးေနေသာခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းကုသျခင္း

  အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာဆရာ၀န္ႏွင့္သူနာျပဳမ်ားမွ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ လိုအပ္ေသာကုသမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကေလး၊ လူႀကီးေရာဂါအားလံုးအတြက္ ရက္ခ်ိန္းယူခြဲစိတ္ ကုသျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚခြဲစိတ္ကုသျခင္းမ်ားအားလံုးကို ကုသေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  ၀မ္းဗိုက္ပိုင္း

  • Hernia (inguinal, femoral)
  • Retroperitoneal tumours

  သည္းေျချပြန္မ်ား

  • Benign biliary strictures
  • Cancer of the gall bladder
  • Gallstones
  • Hepatic bile duct cancer

  ရင္သား

  • Breast cancer
  • Cyst, lump, nipple discharge

  အူမႀကီးႏွင့္စအို

  • Bowel incontinence and pelvic disorders
  • Colorectal cancer
  • Diverticulitis
  • Intestinal obstruction
  • Irritable bowel disease
  • Piles

  ျပြန္မဲ့ဂလင္း

  • Thyroid: nodule, cyst, cancer, hyperthyroidism

  အစာေရမ်ိဳျပြန္ႏွင့္အစာအိမ္

  • Cancer of the stomach and oesophagus
  • Gastrointestinal tumours
  • Lymphoma
  • Morbid obesity
  • Peptic ulcer
  • Post-gastrectomy syndromes

  ဦးေခါင္းႏွင့္လည္ပင္း

  • Benign thyroid and parathyroid nodules
  • Cancer of the ear, nose, throat
  • Head and neck cancer
  • Metastasised cancer with an unknown primary
  • Obstructive airways
  • Thyroid and parathyroid cancer

  အသည္း

  • Benign tumours and cysts
  • Intrahepatic and hilar cholangiocarcinoma
  • Portal hypertension
  • Primary and metastatic liver tumours

  ျပန္ရည္အဖြဲ႕အစည္း

  • Lymph nodes and cancer
  • Lymphatic obstruction

  မုန္႔ခ်ိဳအိတ္

  • Acute and chronic pancreatitis
  • Cystic tumours of the pancreas
  • Pancreatic and periampullary cancer

  အူသိမ္

  • Diverticula
  • Malignant tumours of the small intestine
  • Obstruction and fistulae
  • Villous tumours of the duodenum

  ေသြးေၾကာဆိုင္ရာခြဲစိတ္ေရာဂါမ်ား

  • Diabetic limb salvage and peripheral vascular disease
  • Venous diseases including deep venous and arteriovenous malformations
  • Bariatric surgery
  • Breast surgery
  • Colorectal surgery
  • Head and neck surgery
  • Hepatobiliary and pancreatic surgery
  • Hernia surgery
  • Paediatric general surgery
  • Upper gastrointestinal surgery
  • Vascular surgery

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • ႏွလံုးႏွင့္ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား

  ႏွလံုးႏွင့္ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးရွိ ႏွလံုးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးႏွင့္ရင္ပိုင္းအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး မ်ားသည္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ကၽြမ္းက်င္ေသာအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သူနာျပဳမ်ား၏ျပဳစုဂရုစိုက္မႈမ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ကာ ၿပီးျပည့္စံုေသာကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ပါကုသမႈမ်ားကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာကုသမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ကုသေပးႏုိင္ပါသည္။

  • ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ထည့္သြင္းကုသျခင္း (LVAD)
  • ကြန္ျပဴတာ အကူအညီျဖင့္ စက္ရုပ္နည္းပညာအသံုးျပဳ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
  • ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာအေသးဆံုးျဖင့္ ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာလမ္းေၾကာင္း တိုက္ရိုက္ျပဳျပင္ကုသျခင္း
  • သမာရိုးက် ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာလမ္းေၾကာင္း ျပဳျပင္ကုသျခင္း

  ႏွလံုးကုသမႈပညာရပ္တြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ေခတ္မီစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း၀င္ေရာက္စစ္ေဆးကုသမႈမ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပမွစစ္ေဆးကုသမႈမ်ား၊ ႏွလံုးျပန္လည္ သန္စြမ္းေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈအစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ပါ၀င္ၿပီး ဆန္းျပားရႈပ္ေထြး သည့္ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးသည္ ေဒသတြင္းေဆးရံုမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ေဆးရံုႀကီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေဆးရံုႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေသာႏွလံုးေရာဂါလူနာ မ်ားသည္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ခံယူရရွိလ်က္ရွိပါသည္။

  • Aortic aneurysm and aortic dissection
  • Carotid artery disease
  • Congenital heart disease
  • Coronary artery disease
  • Heart arrhythmia
  • Heart attack
  • Heart failure
  • Peripheral arterial disease
  • Pleural effusion (fluid around lungs)
  • Pregnancy related cardiac conditions
  • Pulmonary arterial hypertension
  • Valvular heart disease

  ႏွလံုးေရာဂါစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္မႈနည္းလမ္းမ်ား

  အႀကိဳစစ္ေဆးမႈမ်ား

  • Electrocardiogram (ECG)
  • Trans-thoracic echocardiogram (TTE)
  • Chest X-ray
  • Cardiac calcium scoring

  ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပမွ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား

  • Stress test
  • Holter monitoring
  • Ambulatory blood pressure monitoring
  • Nuclear perfusion scan

  ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၀င္ေရာက္စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား

  • Coronary angiogram
  • Trans-oesophageal echocardiogram (TEE)
  • Electrophysiological study

  ႏွလံုးႏွင့္ရင္ပိုင္းခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား

  • Coronary artery bypass grafting (CABG)
  • Defibrillator (AICD) implantation
  • Heart valve repair/replacement surgery
  • Pacemaker implantation
  • Paediatric/congenital heart repair surgery
  • Percutaneous transluminal coronary Angioplasty
  • Surgery for atrial fibrillation
  • Surgery for heart failure
  • Thoracic aortic vascular surgery
  • Endovascular aneurysm repair

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • ေဟာ္မုန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ား

  ေဟာ္မုန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ား

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးရွိ ေဟာ္မုန္းဓာတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကၽြမ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားသည္ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာကုသမႈအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  ေဟာ္မုန္းေရာဂါကုသမႈအဖြဲ႕တြင္ ေအာက္ပါကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

  • ေဟာ္မုန္းအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား
  • ဆီးခ်ိဳေရာဂါျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကၽြမ္းက်င္သူနာျပဳမ်ား
  • ေျခေထာက္ေစာင့္ေရွာက္မႈကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား
  • အဟာရဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

  ကုသမႈၿပီးျပည့္စံုေစရန္အတြက္ ေဟာ္မုန္းအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ေျခေထာက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕၊ အဟာရဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕၊ မ်က္လံုးစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအဖြဲ႕ စသည့္သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈခံယူႏိုင္ေစရန္ အႀကံျပဳလမ္းညႊန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

  • Adrenal disorder
  • Diabetes
  • High cholesterol
  • Obesity
  • Osteoporosis
  • Thyroid disorder
  • Diabetic retinal photography
  • Insulin administration
  • Nutritional counselling
  • On-site glycosylated haemoglobin (HbA1c) measurement

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား

  ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ကုသမႈရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သည္ လူနာ၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ကုသမႈခံယူေနစဥ္ အတြင္း သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ ကုသမႈခံယူႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ လစ္ဟင္းမႈ မရွိေသာဂရုစိုက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပဳစုကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါႏွင့္ဆက္စပ္ေရာဂါမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီး၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

  • Diabetes
  • End-stage kidney disease
  • Glomerulonephritis
  • High blood pressure
  • Kidney cancer (renal cell carcinoma)
  • Kidney failure
  • Kidney stones
  • Polycystic kidney disease

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • အဆုတ္ေရာဂါမ်ား

  အဆုတ္ေရာဂါမ်ား

  အဆုတ္ေရာဂါမ်ားသည္ ေရာဂါလကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျဖစ္ေပၚခံစားရႏုိင္သကဲ့သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ခံစားရေစႏုိင္ပါသည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ အဆုတ္ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ကုသေပးႏုိင္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားရွိပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈကုသမႈခံယူရန္လိုအပ္ေသာ ေရာဂါျပင္းထန္သည့္လူနာမ်ားအတြက္ အသက္ရႈ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အဆုတ္ေရာဂါကုသ ဌာနသည္ အဆုတ္စြမ္းရည္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္မွန္ရိုက္စစ္ေဆးျခင္း၊ ႏွလံုးတယ္လီေဗးရွင္းဓာတ္မွန္ရိုက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ အိပ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါကုသမႈမ်ား စသည့္ျပင္ပလူနာ ၾကည့္ရႈကုသေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ အဆုတ္ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ကို အျပည့္အ၀ အေထာက္အကူျပဳ ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေခတ္မီေသာ စက္ကိရိယာနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အဆုတ္ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသမႈ ခံယူရန္လိုအပ္ေသာလူနာမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈရရွိလာၿပီး မိမိအသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

  • Asthma
  • Chronic obstructive pulmonary diseases (COPD)
  • Lung cancer
  • Pneumonia
  • Tuberculosis
  • Bronchoscopy
  • CT-guided biopsy
  • Exercise testing for asthma
  • Flexible pleuroscopy
  • Lung function testing
  • Ultrasound-guided pleurocentesis

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား

  အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား

  အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းအထူးကုဌာနတြင္ အရည္အေသြးျပည့္၀ၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ အစာအိမ္ ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး အေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လူနာကို ပထမဆံုးအႀကိမ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးစဥ္အခ်ိန္မွာပင္ တိက်ေသာအေျဖရရွိေအာင္ အာရံုစိုက္စမ္းသပ္စစ္ေဆး ေပးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာကုသမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးခံယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွ အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းစြာရရွိထားၾကပါသည္။

  • အစာေရမ်ိဳျပြန္ႏွင့္ အစာေျခစနစ္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား
  • အသည္း၊ သည္းေျခအိတ္၊ သည္းေျချပြန္၊ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား
  • အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား

  ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေအာင္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ စုေပါင္းကုသမႈနည္းစနစ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာသူနာျပဳမ်ား၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားပါ၀င္သည့္အျပင္ လူနာကိုနာက်င္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ ေခတ္မီအစာအိမ္မွန္ေျပာင္း ကိရိယာအသံုးျပဳမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံု၊ အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းဌာနကို ေရြးခ်ယ္ကုသမႈခံယူျခင္း၏ အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုမွာ တယ္လီေဗးရွင္းဓာတ္မွန္၊ ရိုးရိုးဓာတ္မွန္ႏွင့္ MRI ကဲ့သို႔ေသာ အေထာက္အကူျပဳစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လူနာအားလံုးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  အထက္ပိုင္းအစာလမ္းေၾကာင္း

  အစာအိမ္/အစာေရမ်ိဳျပြန္

  • Gastritis
  • Gastro-oesophageal reflux diseases (GERD)
  • Peptic ulcers
  • Stomach cancer
  • Bleeding in upper/lower GI

  အသည္း၊ သည္းေျခလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္

  • Gallstones
  • Hepatitis (A,B,C)
  • Liver cirrhosis
  • Pancreatic cancer

  ေအာက္ပိုင္းအစာလမ္းေၾကာင္း (အူမႀကီး/စအို)

  • Colorectal cancer
  • Inflammatory bowel diseases
  • Irritable bowel syndrome
  • Acute abdominal pain

  အစာအိမ္မွန္ေျပာင္းၾကည့္ၿပီးေရာဂါေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးျခင္း

  • Capsule endoscopy
  • Colonoscopy
  • Gastroscopy
  • Endoscopic Ultrasound (EUS)
  • Enteroscopy of the small bowel

  အစာအိမ္မွန္ေျပာင္းၾကည့္ၿပီးေရာဂါကုသျခင္း

  • Dilatation of oesophageal strictures
  • Endoscopic retrograde cholangio-pancreatography (ERCP)
  • Insertion of oesophageal stents
  • Insertion of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG)
  • Endoscopic submucosal dissection (ESD)

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • ကိုယ္အဂၤါအစားထိုးကုသျခင္းႏွင့္ ဆဲလ္ကုထံုးမ်ား

  ကိုယ္အဂၤါအစားထိုးကုသျခင္းႏွင့္ ဆဲလ္ကုထံုးမ်ား

  Mount Elizabeth ေဆးရံုရွိ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ လူနာမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရေသာေ၀ဒနာမ်ားကို ကူညီေပးလိုေသာဆႏၵျဖင့္ ကိုယ္အဂၤါအစားထိုးကုသမႈနည္းပညာမ်ားကို ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သက္ရွိလူသားတစ္ဦးထံမွကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လူနာထံသို႔ အစားထိုးကုသမႈနည္းပညာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ပထမဆံုးကုသမႈျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည့္ ေဆးရံု တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း အသည္းႏွင့္ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးကုသမႈမ်ားစြာျဖင့္ လူနာအသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေသြးေရာဂါအခ်ိဳ႕သည္ ကင္ဆာေဆးသြင္းကုသျခင္း ႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သမားရိုးက်နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္မကုသႏုိင္ ေသာ္လည္း Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးရွိ ေသြးေရာဂါႏွင့္ ပင္မဆဲလ္အစားထိုးကုသမႈ နည္းပညာဌာနတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အဆင့္ျမင့္ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳကာ သက္တမ္းပိုရွည္ေအာင္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  လူနာ၏ဘ၀အရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါကိုယ္အဂၤါအစားထိုးကုသမႈမ်ားႏွင့္ ဆဲလ္ကုထံုးမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

  ပင္မဆဲလ္အစားထိုးကုသမႈ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား

  • Anaemia
  • Immune deficiencies
  • Leukaemia
  • Lymphomas
  • Metabolic diseases
  • Thalassemia

  ပင္မဆဲလ္အစားထိုးကုသမႈ နည္းလမ္းမ်ား

  • Allogeneic transplant
  • Syngeneic transplant
  • Autologous transplant

  ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးကုသမႈ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား

  • Diabetes mellitus
  • Glomerulonephritis
  • High blood pressure
  • Kidney cancer (renal cell carcinoma)
  • Kidney stones

  ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးကုသမႈ နည္းလမ္းမ်ား

  • Living donor kidney transplant (LDKT)
  • Kidney sparing surgery for early kidney cancers
  • Complicated kidney transplant

  အသည္းအစားထိုးကုသမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား

  • Biliary atresia
  • Cryptogenic diseases
  • Hepatitis (A,B,C)
  • Liver cancer
  • Liver cirrhosis

  အသည္းအစားထိုးကုမႈနည္းလမ္းမ်ား

  • Cadaveric transplant
  • Living donor liver transplant
  • Complicated liver transplant
  • Split-liver transplant

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္မ်ိဳးပြားအဂၤါလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား

  ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္မ်ိဳးပြားအဂၤါလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးမွ ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတာ္ဆံုး ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္ၿပီး ကမာၻ႕အဆင့္မီနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးေနေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ား၏ေရာဂါအေျခအေနမ်ားကို ဂရုတစိုက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆး အေျဖထုတ္ကာ အျမန္ဆံုးသက္သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏိုင္ပါသည္။

  ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ စက္ရုပ္နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ ဆီးက်ိတ္ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ကုသျခင္း နည္းပညာသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံု၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းဌာန၏ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားေသာ ခြဲစိတ္မႈနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ da Vinci ခြဲစိတ္စနစ္ကိုအသံုးျပဳကာ ဆီးက်ိတ္ကိုကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တိတိက်က် ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ ႏုိင္ၿပီး ဆီးအိတ္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာကို အလြန္ ေသးငယ္စြာ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေသြးထြက္နာက်င္မႈနည္းပါးၿပီး အလြယ္တကူအနာက်က္ေစႏိုင္ကာ ဆီးသြားျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားစြမ္းရည္တို႔ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစပါသည္။

  လူႀကီးလူငယ္မေရြး၊ နာတာရွည္ေရာဂါ၊ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေသာေရာဂါ စသည့္ ဆီးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ မည္သည့္ ေရာဂါကိုမဆို ကုသမႈတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေရာဂါအေျခအေနတြက္ခ်က္ျခင္း၊ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းတို႔ျဖင့္ အေကာင္းဆံုးအေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  • Benign prostate hyperplasia (BPH)
  • Bladder cancer
  • Bladder stones
  • Erectile dysfunction
  • Kidney cancer
  • Kidney infections/cyst
  • Kidney stones
  • Prostate cancer
  • Prostate enlargement
  • Prostate inflammation
  • Urinary incontinence
  • Urinary tract infection
  • Greenlight laser therapy
  • Transurethral resection of prostate (TURP)

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါမ်ား

  သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါမ်ား

  Mount Elizabeth ေဆးရံု၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူနာမ်ား စတင္ေမြးဖြားစဥ္ အခ်ိန္ကာလကတည္းက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။ သားဖြားမီးယပ္ကုသမႈနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳ ျပည့္၀ေနေသာ သားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေမြးကင္းစ ကေလး အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားမွ ပူးေပါင္းကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  သင္ႏွင့္ သင္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေသာ သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
  • ေခတ္မီသားဖြားကုသမႈမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ကိုယ္၀န္မ်ားအား ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
  • အထူးၾကပ္မတ္ကုသျခင္း (ICU) ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး အထူးၾကပ္မတ္ကုသျခင္း (NICU)
  • Mount Elizabeth Fertility Centre (MEFC) တြင္ ကေလးရေစေသာ ကုထံုးမ်ားျဖင့္ ကုသေပးျခင္း
  • ၿပီးျပည့္စံုေသာ မီးယပ္ေရာဂါကုသမႈမ်ားႏွင့္ မီးယပ္ကင္ဆာေရာဂါကုသမႈမ်ား

  Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္း အဖြဲ႕အစည္းသည္ အေကာင္းဆံုး မိသားစုအေျချပဳ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကုသမႈမ်ားျဖင့္သာ ထိုက္တန္ပါသည္။ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈမ်ားသာမက မွန္ကန္ေသာေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံမ်ား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ကိုပါ လမ္းညႊန္ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  အေထြေထြမီးယပ္ေရာဂါမ်ား

  • Endometriosis
  • Menopause
  • Menstrual problems and/or hormonal imbalance
  • Polyps and cysts
  • Polycystic ovary syndrome (PCOS)

  မီးယပ္ကင္ဆာေရာဂါမ်ား

  • Cervical cancer
  • Ovarian cancer
  • Uterine cancer (cancer of the womb)
  • Vaginal cancer

  အမ်ိဳးသမီးဆီးလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား

  • Pelvic organ prolapse (POP)
  • Urinary incontinence
  • Vaginoplasty
  • Uterine fibroids
  • Cystectomy (ovarian cyst removal)
  • Hysterectomy (womb removal)
  • Myomectomy (fibroid removal)
  • Oophorectomy (removal of the ovaries)
  • Pelvic floor reconstruction and incontinence surgery
  • Antenatal Care/parentcraft (before birth)
  • Maternity tour
  • Neonatology
  • Preconception health screening
  • Prenatal diagnostics

  *အထက္ပါစာရင္းသည္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကုသေပးေနေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈနည္းလမ္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရည္ညႊန္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာအေသးဆံုးျဖင့္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း - မွန္ေျပာင္းအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသျခင္း

  ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာအေသးဆံုးျဖင့္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း - မွန္ေျပာင္းအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသျခင္း

  အေပါက္ဖြင့္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာအေသးဆံုးျဖင့္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း ဟုေခၚဆိုေလ့ရွိၾကေသာ မွန္ေျပာင္းအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသျခင္းနည္းပညာတြင္ သမားရိုးက်ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားထက္ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာအသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ နည္းပါးေစပါသည္။ ၾကယ္သီးေပါက္အရြယ္အစား ခန္႔သာရွိေသာ ခြဲစိတ္ရာ ၃ / ၄ ခုမွတဆင့္ အဆင့္ျမင့္ မွန္ေျပာင္းကိရိယာမ်ားထည့္သြင္းကာ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ေနေသာဆရာ၀န္သည္ မွန္ေျပာင္းမ်ားမွ တဆင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ၿပီး၍ ခြဲစိတ္ ဒဏ္ရာကို ခ်ဳပ္ႀကိဳးျဖင့္ျပန္ခ်ဳပ္လိုက္ေသာအခါ ေသးငယ္ေသာအမာရြတ္ဒဏ္ရာကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

  မွန္ေျပာင္းအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသျခင္းကို ေရာဂါစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးကုသမႈနည္းလမ္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရေလ့ရွိသည္။

  • အူအတက္ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္း
  • ေက်ာက္ကပ္အေပၚရွိျပြန္မဲ့ဂလင္း တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုလံုးကို ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္း
  • သည္းေျခအိတ္ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္း
  • သည္းေျချပြန္မႀကီးအတြင္း သည္းေျခေက်ာက္ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း
  • အစာေရမ်ိဳျပြန္ေအာက္ဖက္ရွိ ရႈံ႕ၾကြက္သားကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ကာ ရင္ညြန္႔ပူျခင္းႏွင့္ အစာေျခ အက္ဆစ္ဆန္တက္ျခင္းေရာဂါမ်ားကို ကုသျခင္း
  • အူက်ေရာဂါကုသျခင္း
  • အူမႀကီးခြဲစိတ္ကုသျခင္း
  • အူသိမ္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
  • Lap banding – surgical treatment of morbid obesity (the highest scale of obesity)
  • ေက်ာက္ကပ္ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္း

  လူနာရရွိႏိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူး

  မွန္ေျပာင္းအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသျခင္းသည္ သမားရိုးက်ခြဲစိတ္ကုသမႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

  • ေသြးထြက္မႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေသြးသြင္းရမည့္အခြင့္အေရးကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။
  • ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာေသးငယ္မႈေၾကာင့္ နာက်င္မႈနည္းပါးျခင္း၊ ေဆး၀ါးအသံုးျပဳရမႈေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အနာက်က္ခ်ိန္ျမန္ဆန္ျခင္း၊ အမာရြတ္က်န္ရွိမႈနည္းပါးျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစပါသည္။
  • ေဆးရံုတက္ကုသရခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေန႔ခ်င္းၿပီးေဆးရံုဆင္းႏိုင္ပါသည္။ ေဆးရံုတက္ကုသရသည့္ ကုန္က်စားရိတ္ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ပံုမွန္အလုပ္မ်ားကို အခ်ိန္တိုတုိအတြင္း ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
  • ကိုယ္တြင္းအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မသန္႔ရွင္းေသာ ျပင္ပအရာ၀တၳဳမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕မႈနည္းပါးသြား ေသာေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံရမည့္အခြင့္အေရး ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • စက္ရုပ္နည္းပညာ စက္ကိရိယာအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသျခင္း

  စက္ရုပ္နည္းပညာ စက္ကိရိယာအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသျခင္း

  စက္ကိရိယာအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသျခင္းတြင္ da Vinci ခြဲစိတ္ကုသမႈစနစ္၏ တိက်ေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈမ်ားေပါင္းစပ္ထားၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈရလဒ္မ်ားကို ရရွိ ေစပါသည္။ သမားရိုးက်ခြဲစိတ္ကုသမႈနည္းစနစ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားၿပီး ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ေသာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈႏွင့္ တိက်ေသခ်ာစြာခြဲစိတ္ႏိုင္မႈတို႔ကို ရရွိေစပါသည္။ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာကိုလည္း ၁ စင္တီမီတာမွ ၂ စင္တီမီတာ အတြင္းသာျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ မွန္ေျပာင္း အသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသႏိုင္ေသာ ကုသမႈနည္းလမ္းအမ်ားစုတြင္ စက္ကိရိယာအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသမႈကို အစားထိုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ စက္ကိရိယာအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

  • သားအိမ္ကင္ဆာႏွင့္သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါမ်ား၊ သားအိမ္အတြင္းျဖစ္ေပၚေသာအသားလံုး၊ သားအိမ္အတြင္းလႊာတစ္ရွဴးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေသာေရာဂါ၊ သားအိမ္ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ သားအိမ္ကၽြံျခင္း၊ ရာသီေသြးမ်ားျခင္း စသည့္ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါမ်ားအားကုသျခင္း
  • ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာလမ္းေၾကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကုသျခင္း
  • အရိုးအဆစ္ေရာင္ရမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာဒူးနာျခင္း
  • ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္း
  • သိုင္းရြိဳက္ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္း
  • ထိရွလြယ္ေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ကင္ဆာက်ိတ္မ်ားကို ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ျခင္း

  da Vinci စက္ကိရိယာအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသမႈကို လူနာအမ်ားစုတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း လူနာတိုင္းကို ကုသရန္အတြက္ အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။ da Vinci စက္ကိရိယာျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိကို ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးမွ ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

  နည္းပညာအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

  da Vinci ခြဲစိတ္ကုသမႈစနစ္သည္ ေခတ္မီခြဲစိတ္ကုသမႈနည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာတီထြင္ဖန္တီးထားေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူနာတင္စားပြဲ တစ္ခု၊ အဆစ္ပါေသာ စက္ရုပ္လက္တံ ၄ ခု၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မွန္ဘီလူးမ်ားႏွင့္ သိသာထင္ရွားေသာ လက္ေကာက္၀တ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

  ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးသည္ da Vinci ထိန္းခ်ဳပ္ခံုေပၚတြင္ ေနရာယူၿပီး ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ပါသည္။ စြမ္းအားျမင့္မွန္ဘီလူးမ်ားျဖင့္ဖမ္းယူရရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္း သံုးဖက္ျမင္ ပံုရိပ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈကာ ဇာဂနာပံုစံ ညွပ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြဲစိတ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိက်ေသသပ္ေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈရလဒ္မ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ေသးငယ္သည့္ ခြဲစိတ္ရာေနရာမ်ားမွတဆင့္ထည့္သြင္းထားေသာ စက္ရုပ္လက္တံမ်ားသည္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္၏လက္ေခ်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ရႈပ္ေထြးၿပီး ထိရွလြယ္ေသာခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားကို တိတိက်က် အႏၱရာယ္ကင္းကင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

  လူနာရရွိႏိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူး

  သမားရိုးက်ခြဲစိတ္ကုသမႈႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ စက္ကိရိယာအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသျခင္းသည္ လူနာအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး အျမားအျပားရရွိေစသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

  • ခြဲစိတ္ရာေသးငယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံရရန္ အခြင့္အေရးနည္းေစၿပီး ေသြးထြက္မႈႏွင့္ အမာရြတ္က်န္ရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းေစသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
  • မလိုအပ္ေသာထိခိုက္မႈမ်ားနည္းပါးသြားၿပီး နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ၊ ေဆး၀ါးသံုးစြဲရမႈႏွင့္ အနာက်က္ရန္ ၾကာခ်ိန္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။
  • သားအိမ္ထုတ္ကုသခံရေသာအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ စိတ္ဓာတ္က်၊ အားငယ္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ ခံစားရေလ့ရွိပါသည္။ စက္ကိရိယာအသံုးျပဳခြဲစိတ္ကုသမႈေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အနာက်က္ ျမန္ေစရံုသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္မ်ားကိုလည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေလ်ာ့နည္းသက္သာ ေစသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • စက္ရုပ္နည္းပညာျဖင့္ ဒူးေခါင္းအစိတ္အပိုင္းအစားထိုးခြဲစိတ္ကုသမႈ (MAKOplasty)

  စက္ရုပ္နည္းပညာျဖင့္ ဒူးေခါင္းအစိတ္အပိုင္းအစားထိုးခြဲစိတ္ကုသမႈ (MAKOplasty)

  ဒူးဆစ္အတြင္းရွိ အရိုးႏုထိခိုက္စုတ္ၿပဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ နာက်င္မႈေ၀ဒနာမ်ားကိုကုသရာတြင္ စက္ကိရိယာျဖင့္ ဒူးေခါင္းအစိတ္အပိုင္းအစားထိုးခြဲစိတ္ကုသမႈနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ထိခိုက္ပ်က္စီး ေနေသာ ဒူးေခါင္းအစိတ္အပိုင္းကို စက္ရုပ္လက္တံအသံုးျပဳၿပီး ဒူးေခါင္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပဳျပင္ကုသျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ကုသမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ပ်က္စီးေနေသာအပိုင္းကို၀န္းရံထားသည့္ ပံုမွန္အရိုးႏွင့္အရြတ္မ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ဤနည္းပညာ၏ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒူးေခါင္းအကန္႔ ၃ ခုရွိသည့္အနက္ အရိုးအဆစ္ေရာင္ရမ္းေရာဂါေၾကာင့္ ဒူးေခါင္းအကန္႔ ၁ ခုပ်က္စီးၿပီး နာက်င္မႈေ၀ဒနာ ခံစားေနရ သူမ်ားသည္ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ကုသမႈခံယူရန္သင့္ေလ်ာ္သည္။ ဒူးေခါင္းတစ္ခုလံုး အစားထိုးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ေသာလူနာမ်ားတြင္မူ ဤနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။

  လူနာရရွိႏိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူး

  MAKOplasty နည္းပညာျဖင့္ ဒူးေခါင္းအစိတ္အပိုင္းခြဲစိတ္ကုသမႈနည္းလမ္းသည္ ဒူးဆစ္အတြင္း ဆဲလ္ပ်က္စီးမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ နာက်င္မႈမ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည့္အျပင္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကိုလည္း ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

  • ခြဲစိတ္ကုသမႈရလဒ္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
  • အစားထိုးကိရိယာပ်က္စီးမႈ နည္းပါးျခင္း
  • အဆစ္မ်က္ႏွာျပင္မပ်က္ယြင္းျခင္း
  • အရိုးႏွင့္တစ္ရႈးမ်ား မပ်က္စီးျခင္း
  • ခြဲဒဏ္ရာ ေသးငယ္ျခင္း
  • အမာရြတ္ျဖစ္မႈ နည္းပါးျခင္း
  • ေသြးထြက္မႈနည္းျခင္း
  • ေဆးရံုတက္ကုသခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းျခင္း
  • လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း

 • ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ ထည့္သြင္းကုသျခင္း (LVAD)

  ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ ထည့္သြင္းကုသျခင္း (LVAD)

  ႏွလံုးဘယ္ဖက္ေသြးလႊတ္ခန္း၏ ေသြးညွစ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို ေထာက္ကူေပးရန္အတြက္ ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္း အကူစက္ကို အသံုးျပဳရသည္။ ပံုမွန္ေသြးလည္ပတ္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ႏွလံုးဘယ္ဖက္ေသြးလႊတ္ခန္းသည္ ေအာက္စီဂ်င္ျပည့္၀ေသာေသြးမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ရွိ တစ္ရွဴးမ်ားထံသို႔ ညွစ္ထုတ္ပို႔ေဆာင္ေပးရသည္။

  ေဆးကုသမႈမ်ားျဖင့္သက္သာေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ ႏွလံုးစြမ္းအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္ လူနာမ်ားတြင္ ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ ထည့္သြင္းကုသရေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ေနေသာ ေသြးမ်ားစုအိုင္ၿပီးႏွလံုးလုပ္ငန္းပ်က္ယြင္းသည့္ေရာဂါရွင္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိသည္။ ႏွလံုး လုပ္ငန္းပ်က္ယြင္းပါက ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ားအားနည္းသြားၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္နဲ႔အမွ် ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔သို႔ ေသြးညွစ္ထုတ္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းေလ်ာ့နည္းကာ ခႏၶာကိုယ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပ်က္စီးေစပါသည္။

  ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ေနေသာ ႏွလံုးလုပ္ငန္းပ်က္ယြင္းသည့္လူနာမ်ားသည္ ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

  • ဆက္တိုက္ေသြးေပါင္က်ျခင္း
  • အသက္ရွဴမ၀ျခင္း
  • ေဖာေယာင္ျခင္း
  • အိပ္ျခင္း၊ စားျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲျခင္း
  • အသည္းႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားပ်က္စီးျခင္း

  ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ထည့္သြင္းကုသမႈျပဳလုပ္ေသာအခါ ႏွလံုးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ စက္၏ အစြန္းတစ္ဖက္ကို ႏွလံုးဘယ္ဖက္ေသြးလႊတ္ခန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး က်န္အစြန္းတစ္ဖက္ကို ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အႀကီးဆံုး ေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွလံုး ေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပရွိ ကြန္ျပဴတာထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာ၊ ဘက္ထရီတို႔ကို အထူးျပဳလုပ္ ထားေသာ ေကဘယ္ႀကိဳးျဖင့္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါသည္။

  ႏွလံုးလုပ္ငန္းပ်က္ယြင္းေနသည့္လူနာမ်ားတြင္ ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ပံုမွန္ ေသြးလည္ပတ္မႈကို ျပန္လည္ရရွိေစၿပီး ႏွလံုးလုပ္ငန္းပ်က္ယြင္းသည့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ရွဴမ၀ျခင္း စသည့္လကၡဏာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစပါသည္။

  ႏွလံုးအစားထိုးကုသမႈခံယူရမည့္လူနာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏွလံုးအစားထိုးကုသမႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးခင္မွာ ႏွလံုး ေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ကို ထည့္သြင္းကုသမႈခံယူထားရေလ့ရွိပါသည္။

  ႏွလံုးအစားထိုးကုသမႈခံယူရန္မသင့္ေတာ္ေသာလူနာမ်ားတြင္လည္း ပံုမွန္ေသြးလည္ပတ္မႈရရွိေစရန္အတြက္ ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ကို ထည့္သြင္းကုသရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ေနေသာ ေသြးမ်ားစုအိုင္ၿပီး ႏွလံုးလုပ္ငန္း ပ်က္ယြင္းေနသည့္လူနာမ်ားအား ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းအကူစက္ ထည့္သြင္းကုသျခင္းနည္းလမ္း သည္ ေဆး၀ါးျဖင့္သာကုသျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ တစ္ႏွစ္အသက္ရွင္မည့္ႏႈန္းကို ႏွစ္ဆ အထိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္သည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း