Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

ခစြဲ ိတ္ဒဏ္ရာအနည္းဆံုးျဖင့္ ခစြဲ ိတ္ကုသျခင္း (MIS) - မွန္ေျပာင္း အသံုးျပဳ၍ ခစြဲ ိတ္ကုသျခင္း

 • လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု

  Discovering Minimally Invasive

  ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာ အေသးငယ္ဆံုးျဖင့္ မွန္ေျပာင္း အသံုးျပဳ၍ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း(သ႔မိုဟုတ္)ေသးငယ္ေသာအေပါက္မွတဆင့္ခြဲ စိတ္ကုသျခင္းသည္သမားရိုးက်ခစြဲိတ္ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မလိုလားအပ္ေသာ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ အကၤ်ီၾကယ္သီးအရြယ္ခန႔သ္ ာ ရွိေသာ ေသးငယ္သည့္ အေပါက္ ၃-၄ ေပါက္ မွတဆင့္ ခႏၶာကုိယ္ အတြင္းသို႔ ေနာက္ဆံုးေပၚ မွန္ေျပာင္းကိရိယာမ်ားထည့္သြင္းကာ ခစြဲိတ္မႈ ျပဳလုပ္ရသည္။ ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ မွန္ေျပာင္းမွတဆင့္ ရရွိလာသည့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား၏ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ထားေသာ အေသးစိတ္ ပံုရိပ္မ်ားကိုခစြဲိတ္ဆရာ၀န္မွၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ခစြဲိတ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး ေသာအခါၾကယ္သီးေပါက္အရြယ္ခစြဲိတ္ရာမ်ားကိုျပန္ခ်ဳပ္လိုက္ၿပီး ေသးငယ္ေသာ အမာရြတ္ကိုသာ က်န္ရွိေစသည္။

  မွန္ေျပာင္းအသံုးျပဳခစြဲိတ္ကုသျခင္းနည္းလမ္းကို ခြဲစိတ္ကုသမႈ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္သာမက ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

  ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာအနည္းဆံုးျဖင့္ ခစြဲိတ္ကုသျခင္းကို စက္ရုပ္လက္တံ အသံုးျပဳခစြဲိတ္ကုသျခင္းျဖင့္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ စက္ရုပ္ လက္တံအသံုးျပဳခစြဲ ိတ္ကုသျခင္းတြင္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ ခံုမွတဆင့္စက္ရုပ္လက္တံမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ခစြဲိတ္သည္။အရည္ အေသြးျမင့္ သံုးဖက္ျမင္ ကင္မရာမ်ားသည္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ေနေသာ ေနရာကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေတြ႕ျမင္ေစၿပီး စက္ရုပ္လက္တံမ်ား၏ လိုသလိုအေကြးအဆန္႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းကလည္းခစြဲိတ္မႈကိုပိုမို တိက်ေစႏိုင္သည္။

  ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး ခစြဲ ိတ္ဒဏ္ရာအနည္းဆံုးျဖင့္ ခစြဲ ိတ္ကုသျခင္း


 • ရရွိႏိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

  သမားရိုးက်ခစြဲ ိတ္ကုသမႈခံယူျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မွန္ေျပာင္း အသံုးျပဳခစြဲ ိတ္ကုသျခင္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိေစႏုိင္ ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ -

  • ေသြးထြက္မႈနည္းေသာေၾကာင့္ ေသြးသြင္းရမည့္အခြင့္အေရး ေလ်ာ့နည္းျခင္း
  • ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ နာက်င္မႈနည္းပါးျခင္း၊ ေဆး၀ါးလိုအပ္မႈနည္းျခင္း၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းျခင္း၊ ခစြဲ ိတ္ၿပီးေနာက္ အမာရြတ္က်န္ရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း
  • ေဆးရံုတက္ေရာက္ခ်ိန္တိုေတာင္းျခင္း (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ခြဲၿပီးၿပီးျခင္း ေဆးရံုဆင္းႏိုင္သည္။)။ ေဆးရံုကုန္က်စရိတ္သက္သာ ေစၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။
  • ကိုယ္တြင္းအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပင္ပေလထု၊ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ ထိေတ႕ြ မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါပိုး၀င္ေရာက္ရန္ အခြင့္အေရး နည္းပါးျခင္း
 • ကုသမအႈ ရည္အေသြး

  လ်င္ျမန္တိက်ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈကို ခံယူလိုသည့္ လူနာမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တြန္းအား ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဆုတံဆိပ္ရရွိထားသည့္ ေဆးရံုမ်ားျဖစ္ေသာ Mount Elizabeth Orchard ႏွင့္ Mount Elizabeth Novena ေဆးရံုႏွစ္ခုလံုးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ကုသ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ က်န္းမာေရးကို အစျပဳဖို႔ရန္အတြက္ ယေန႔ပင္ သင္၏ ပထမဆံုးေျခလွမ္းကို စတင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ကၽြန္ပ္တ႔အို ား ေဆးပညာ၏ ဦးစီးဦးေဆာင္ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

  စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ / ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္