Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 • အက်ဥ္းခ်ဳပ္

  အေရးႀကီးပါသည္။ - ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈ ေလ့လာပါ။ ဤ website ကို ၀င္ေရာက္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အနက္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခုကို သေဘာတူလက္ခံႏုိင္ျခင္းမရွိပါက website ၀င္ေရာက္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈကိုအသံုးျပဳျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 • မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္သတိေပးျခင္း

  ဤ website ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား (ဒီဇိုင္းအားလံုး၊ စာသား၊ အသံဖိုင္မ်ား၊ ပံုရိပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လင့္ခ္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုး)သည္ Parkway Holdings Ltd ("Parkway") ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ("Parkway Group Healthcare")၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဤေနရာတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ Parkway ၏ လက္ေရးမူခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳတင္ရရွိထားျခင္းမရွိဘဲ ဤ website ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္းလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ သရုပ္ျပျခင္း၊ ရုပ္သံလႊင့္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ပြားယူျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ထပ္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ အသံုးျပဳျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ လက္ေရးမူခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသူမ်ားမွလြဲ၍ ဤ website လင့္ခ္ သို႔မဟုတ္ website အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခု၏လင့္ခ္ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အျခား website တစ္ခုခု၊ web page တစ္ခုခု၊ ဆာဗာတစ္ခုခု၊ ပံုတူ သို႔မဟုတ္ ေဘာင္တစ္ခုခုတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။

  ဤ website တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္အားလံုး၊ ၀န္ေဆာင္မႈအမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ လိုဂိုမ်ားအားလံုးသည္ Parkway Group Healthcare ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ဤ website ကို ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမရရွိေစရပါ။ ခြင့္ျပဳသည္ဟု အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ေစရပါ။ Parkway ၏ လက္ေရးမူခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳတင္ရရွိထားျခင္းမရွိဘဲ မည္သည့္အမွတ္တံဆိပ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈအမွတ္အသားႏွင့္ လိုဂိုကိုမဆို အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ မွတ္ပံုတင္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿငိစြန္းျခင္းမရွိေစရပါ။ ပိုင္ရွင္ထံမွ လက္ေရးမူခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳတင္ရရွိထားသူမ်ားမွလြဲ၍ မည္သည့္အမွတ္တံဆိပ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈအမွတ္အသားႏွင့္ လိုဂိုကိုမဆို အျခား website သို႔မဟုတ္ Parkway Group Healthcare site မ်ားသို႔ လမ္းညႊန္လင့္ခ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္လင့္ခ္အမွတ္အသားအျဖစ္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။

 • ျငင္းဆိုခ်က္

  ဤ website တြင္ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ပညာေပးရန္ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအႀကံဥာဏ္အျဖစ္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေစရ။ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္အသံုးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ သင့္တြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပသနာရွိေနၿပီဟု ယူဆပါက က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

  ဤ website တြင္ပါ၀င္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဤ website တြင္ရည္ညႊန္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္တိုင္း၏ အၾကြင္းမဲ့၊ အလံုးစံု၊ ရွင္းလင္းတိက်မႈ ရွိျခင္းမရွိျခင္းမ်ားအတြက္ Parkway Group Healthcare မွ ကိုယ္စားျပဳတာ၀န္ခံယူျခင္း မရွိေစရပါ။ ဤ website တြင္ အေၾကာင္းအရာ မျပည့္စံုမႈမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မွားယြင္းမႈမ်ား ပါရွိခဲ့ပါက Parkway Group Healthcare တြင္ တာ၀န္ ရွိသည္ဟု အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ေစရပါ။ Parkway Group Healthcare သည္ ဤ website ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာႏိုင္ေသာ မည္သည့္အက်ိဳးအျပစ္ကိုမဆို တာ၀န္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ဤ website မွ ရည္ညႊန္းထားေသာ ေဆးကုသမႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား Parkway Group Healthcare မွ ေထာက္ခံအႀကံဳျပဳထားသည္ဟု အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ေစရပါ။

  မည္သည့္အေျခေန တြင္မဆို Parkway Group Healthcare မွ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု အႀကံဳျပဳထားသည့္တိုင္ website လုပ္ေဆာင္ခ်က္က်ဆင္းျခင္း၊ စနစ္၊ ဆာဗာ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ မရရွိျခင္း၊ နည္းပညာအမွားအယြင္း၊ မျပည့္စံုျခင္း၊ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးက်ိဳးေပါက္ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာ ဗိုင္းရပ္စ္၊ အဖ်က္ကုဒ္စနစ္မ်ား၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ သို႔မဟုတ္ ေဒတာလက္ဆင့္ကမ္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ေဒတာလက္ဆင့္ကမ္းမႈနည္းပညာအမွား သို႔မဟုတ္ website ကို ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမ်ား စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရပါက Parkway Group Healthcare ႏွင့္ တာ၀န္ယူသက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရပါ။

  ဤ website ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းအားျဖင့္ website ပါ အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္မႈမ်ားမရွိေစဘဲ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူကုိယ္တိုင္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ website တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ Parkway Group Healthcare မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ website သို႔မဟုတ္ ဤ website ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မည္သည့္ website ကိုမဆို ဖန္တီးျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ မည္သူမဆိုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ခံမႈမရွိေၾကာင္း သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္။

  ဤျငင္းဆိုခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤ website ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသည့္ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္မ်ားအားလံုးကို သေဘာတူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစရမည္။

 • လမ္းညႊန္္လင့္ခ္

  အသံုးျပဳသူအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ Parkway Group Healthcare တြင္ အျခား website မ်ားသို႔ လမ္းညႊန္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ လမ္းညႊန္လင့္မ်ား ပါ၀င္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အဆိုပါ website မ်ားသည္ Parkway Group Healthcare ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ website မ်ားသို႔၀င္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ website မ်ားမွ လင့္ခ္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းတို႔ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို Parkway Group Healthcare မွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤ website တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္လင့္ခ္မ်ားအား Parkway Group Healthcare မွ ေထာက္ခံထားေသာ website မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ ဆင့္ပြား website မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ မိမိ ဘာသာ တာ၀န္ယူရမည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

 • ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

  ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ Parkway Group Healthcare ကို နစ္နာဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ ပ်က္စီျခင္း၊ ဆံုးရံႈးျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုး (တရားစြဲဆိုမႈဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္အပါအ၀င္) ကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ ကင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ သင့္တြင္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္။

  (၁) ဤ website ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း (သို႔)

  (၂) သင္၏ website မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ကိုအသံုးျပဳၿပီး မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမဆို ဤ website ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း (သို႔)

  (၃) ေဖာ္ျပပါစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (သို႔)

  (၄) သင္၏ website မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ကိုအသံုးျပဳၿပီး မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမဆို ဤ website ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း

 • အုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္

  ဤ website ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားအတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစေသာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စကၤာပူတရားရံုးမ်ား၏ စြက္ဖက္ကန္႔သတ္ခြင့္မရွိေသာ တရားစီရင္မႈမ်ားအတိုင္း တရားစီရင္ခံရမည္ကို သိရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သင္သည္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္။

 • ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မူ၀ါဒ

  သင္၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္သည္ Parkway Group Healthcare အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤ website မွတဆင့္ ေပးပို႔ထားေသာ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ေပးထားရန္ ၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။ ဤမူ၀ါဒသည္ website ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူတိုင္း သုိ႔မဟုတ္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳ သူတိုင္းအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

  သင့္အား အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံပါသည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားသာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

  mountelizabeth.com.sg ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈေသာအခါ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြ စုေဆာင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

  (1) IP addresses;

  (2) domain servers;

  (3) mountelizabeth.com.sg ကိုၾကည့္ေနေသာ ကြန္ျပဴတာအမ်ိဳးအစား

  (4) mountelizabeth.com.sg ကို ၾကည့္ေနေသာ browser အမ်ိဳးအစား

  (5) mountelizabeth.com.sg ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာေစေသာ ပင္မစာမ်က္ႏွာ

  (6) သင္၏ browser ႏွင့္ mountelizabeth.com.sg တို႔ အျပန္အလွန္ေပးပို႔ေနေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

  website အမ်ားစုနည္းတူ ဤ website တြင္လည္း သင္ႏွစ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္သားထား ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ cookies မ်ား ထည့္သြင္းထားရေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ cookies မ်ားကို လက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရန္အတြက္ သင္၏ web browser တြင္ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားႏိုင္သည္။

  ဤ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မူ၀ါဒကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ထည့္သြင္းျခင္း တို႔အား ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။

  အေရးႀကီးေသာအခ်က္ : ဤ website ႏွင့္ ဤ website ၏ မည္သည့္စာမ်က္ႏွာကိုမဆို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ ျခင္းအားျဖင့္ အထက္ပါ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္။

 • ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကာကြယ္ျခင္းဥပေဒ

  သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းသည္ Parkway Group အတြက္ အေရးႀကီး ပါသည္။ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို PDPA ဟုေခၚေသာ ၂၀၁၂ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကာကြယ္ျခင္းဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

  သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သို႔အသံုးျပဳသည္ကိုသိရွိႏိုင္ရန္ Parkway အခ်က္အလက္ ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မူ၀ါဒ တြင္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

  Parkway အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မူ၀ါဒ၊ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား စုေစာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားအေၾကာင္းကို စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

  • ဖုန္းေခၚရန္: +65 6307 7880
  • Email: pdpo@ihhhealthcare.com
  • အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးအရာရွိထံသို႔ စာေရးသားဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္ေရးသားေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

   အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးအရာရွိ
   Parkway Pantai Limited
   TripleOne Somerset
   111 Somerset Road #15-01
   Singapore 238164