• Mount Elizabeth

Liên hệ chúng tôi

Bệnh viện Mount Elizabeth

3 Mount Elizabeth Singapore

Singapore 228510

Đường dây chính bệnh viện: +65 6737 2666

Đường dây Tai nạn và Khẩn cấp: +65 6731 2218 (24 giờ)

Email: mpac@parkwaypantai.com

Đặt hẹn khám và gửi yêu cầu: +65 6250 0000

Bệnh viện Mount Elizabeth Novena

38 Irrawaddy Road

Singapore 329563

Đường dây chính bệnh viện: +65 6933 0000

Đường dây Tai nạn và Khẩn cấp: +65 6933 0100 (24 giờ)

Email: mnpac@parkwaypantai.com

Đặt hẹn khám và gửi yêu cầu: +65 6898 6898

Khu Dịch vụ Tai nạn và Cấp cứu mở cửa 24 giờ.

Để có thêm thông tin về Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ pdpo@parkwaypantai.com