• Mount Elizabeth
Dr Choo Shu May

Dr Choo Shu May

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến