• Mount Elizabeth

Dr Chua Hai Liang Nicholas

Dr Chua Hai Liang Nicholas
Dr Chua Hai Liang Nicholas
 • Specialist Pain International Clinic

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #07-22/23
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6570 2302
 • Panasia Surgery Pte Ltd

  Địa chỉ

  319 Joo Chiat Place #04-03
  Parkway East Medical Centre
  Singapore 427989

  Điện thoại
  Số fax
  6346 6901
 • Specialist Pain International Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #12-03
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6735 3979
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh