• Mount Elizabeth
Dr Lim Hsien Jer

Dr Lim Hsien Jer

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa