• Mount Elizabeth

Dr Ng Song Hua

Dr Ng Song Hua
Dr Ng Song Hua
 • S H Ng Anaesthetist Practice

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #15-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6738 2631
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh